Om MRO

Välkommen till Museibanornas Riksorganisation (MRO)

Vi värnar om det rörliga kulturarvet!


MRO är en sammanslutning av ideella föreningar med syfte att bevara och driva en fullt fungerade äldre järnväg eller spårväg. Museibanorna är öppna för allmänheten och MRO:s medlemmar har fullt ansvar för egen bana och trafik. MRO är en politiskt och religiöst obunden organisation.


Museibanornas Riksorganisation – förkortat MRO – är en paraplyorganisation för de föreningar som bedriver museijärnvägs- eller spårvägstrafik på fristående spår. Spåren ägs som regel av föreningarna, men i några fall av kommunen eller annan part. Tjugoåtta föreningar, spridda över landet, är anslutna till MRO. Den nordligaste i närheten av Sundsvall, den sydligaste i Malmö.


Museibanornas Riksorganisation (MRO) med säte i Stockholm är riksorganisation för Sveriges museibanor med järnvägs- eller spårvägstrafik. Med museibana förstås anläggning vars syfte är att återskapa en äldre järnvägs- eller spårvägsanläggning. Arbetet vid en sådan anläggning skall bedrivas utan vinstintresse och grundas på ideellt, oavlönat arbete.


– Myndighetskontakter när det gäller regelverk, legala frågor, avgifter


– Försäkringsfrågor


– Årliga seminarier om trafiksäkerhet


– Praktiska frågor såsom utbildningar, inköp av idag mindre lättillgängliga produkter (exempel stenkol)


– Framtagande av gemensam MRO-trafiksäkerhetsinstruktion


Mro arbetar aktivt med Transporthistorisktnätverk och synliggör det rörliga kulturarvet och dess vikt samt bidrag till civilsamhället. Mro:s medlemmar har genom åren bevarat vagnar, lok, infrastruktur och skyltar bland annat kopplat till spårburen historia. Syftet är att visa på den historik och det arv som järnvägen/spårvägen genererat genom åren.


MRO är medlemmar i Arbetsam, Fedecrail samt Svenska Industriminnesföreningen,
MRO:s ändamål är att:
- Ta tillvara medlemsorganisationernas gemensamma intressen och fungera som gemensamt
kontaktorgan gentemot myndigheter och andra organisationer.
- Informera om organisationerna och deras verksamhet.
- I den utsträckning behov därav föreligger utarbeta gemensamma administrativa, tekniska
eller andra föreskrifter för banorna.
- Allmänt vara medlemsorganisationernas gemensamma samarbetsforum.


Styrelsen & Funktionärer 

Per Englund

Address: Museibanornas Riksorganisation, Falkenbergsgatan 2, 11521 Stockholm, Sweden

Email: ordf@museibanorna.se

Ordförande

Lars-Peter Åhs

Address: Museibanornas Riksorganisation, Falkenbergsgatan 2, 11521 Stockholm, Sweden

Ledamot och kontakt banor spårvidd 600

Mimmi Mickelsen

Address: Museibanornas Riksorganisation, Falkenbergsgatan 2, 11521 Stockholm, Sweden

Email: info@museibanorna.se

Sekreterare och kontakt Spårväg

Anders Tholsson

Address: Museibanornas Riksorganisation, Falkenbergsgatan 2, 11521 Stockholm, Sweden

Email: tholsson@museibanorna.se

suppleant och kontakt banor spårvidd 891/1093


Mari Gustafsson

Address: Museibanornas Riksorganisation, Falkenbergsgatan 2, 11521 Stockholm, Sweden

Suppleant kontakt banor spårvidd 1435 

Ian Leigh

Address: Museibanornas Riksorganisation, Falkenbergsgatan 2, 11521 Stockholm, Sweden

Email: ekonomi @museibanorna.se

Kassör funktionär som sköter ekonomin