Första sida

VÄLKOMMEN TILL MRO

Museibanornas Riksorganisation 

Välkomna till Museibanornas Riksorganisation (MRO)

Vi vänar det rörliga kulturarvet!


MRO är en sammanslutning av ideella föreningar med syfte att bevara och driva en fullt fungerade äldre järnväg eller spårväg. Museibanorna är öppna för allmänheten och MRO:s medlemmar har fullt ansvar för egen bana och trafik. MRO är en politiskt och religiöst obunden organisation.


Museibanornas Riksorganisation – förkortat MRO – är en paraplyorganisation för de föreningar som bedriver museijärnvägs- eller spårvägstrafik på fristående spår. Spåren ägs som regel av föreningarna, men i några fall av kommunen eller annan part. Tjugoåtta föreningar, spridda över landet, är anslutna till MRO. Den nordligaste i närheten av Sundsvall, den sydligaste i Malmö.


– Myndighetskontakter när det gäller regelverk, legala frågor, avgifter


– Försäkringsfrågor


– Årliga seminarier om trafiksäkerhet


– Praktiska frågor såsom utbildningar, inköp av idag mindre lättillgängliga produkter (exempel stenkol)


– Framtagande av gemensam MRO-trafiksäkerhetsinstruktion


Mro arbetar aktivt med Transporthistorisktnätverk och synliggör det rörliga kulturarvet och dess vikt samt bidrag till civilsamhället. Mro:s medlemmar har genom åren bevarat vagnar, lok, infrsstruktur och skyltar bland annat kopplat till spårburen historia. Syftet är att visa på den historik och det arv som järnvägen/spårvägen genererat genom åren.


MRO är medlemmar i Arbetsam, Fedecrail samt Svenska Industriminnesföreningen,


Styrelsen 2021:

Ordförande Per Englund

Kassör Anders Tholsson 

Sekreterare Mimmi Mickelsen .


Suppleanter Lars-Peter Åhs, Mari Gustafsson


About MRO in english

Kontakt