Säkerhet

SÄKERHET

Man är aldrig undantagen från Transportstyrelsens föreskrifter eller att efterfölja lag samt förordning kopplat till spårtrafik eller spårinfrastruktur. 


Trafiksäkerhet och säkerhetsarbete är en mycket viktigt del i spårgående verksamheter. Transportstyrelsen är utsedd myndighet av regeringen att utföra tillsyn och revisioner. En museal verksamhet har samma kravbild som de stora kommersiella verksamheterna, dock säger regelverken att säkerhetsstyrning och regelverk skall vara anpassat efter verksamhetens storlek. 


Spårburen trafik är tillståndspliktig, både för infrastrukturen och trafikutövningen. Detta innebär att verksamheten alltid drivs med ett proaktivt och med stort säkerhetstänk. För att få ett tillstånd krävs god säkerhetskultur och rutiner, metoder samt förhållningssätt i verksamheten. För att kunna bedriva verksamheten krävs också yrkeskunnande och förståelse för den verksamhet som organisationen bedriver. Varje förening har en gällande säkerhetsstyrning med säkerhetsbestämmelser samt ska bedriva intern revisioner samt följa  


Museibanornas Riksorganisation har under åren drivit ett arbete med gemensam bas för regelverk som heter SÄO 14.

MRO:s presentation om att söka tillstånd hittar du här


Remiss förfarande inom MRO

Inom MRO finns det en liten tapper grupp som arbetar med att just svara på remisser kopplat till våra medlemmars verksamhet. Remiss svaret ges för alla medlemmars räkning med just verksamheternas instresse som högsta prioritet.


Länk till transportstyrelsen samlade remisser här


Säkerhetskonferens

MRO ger årligen en säkerhetskonferens där medlemmar aktivt utbyter erfarnheter. Varje medlema presentarar hur verksmahetsåret varit och lyfter särskilda händelser. Konferensen har också lärande inslag för att främja en lärande kultur inom de den musealagrenen. 


Branschråd

Mro har representanter på de branschråd som hålls av myndigheter eller andra arrangörer för att bevaka det rörliga kulturarvet kopplat till föreskrifter, förändringar och möjlighet att fortsätta bedriva trafik som våra medlemmar gör idag,


Transportstyrelsen uppdrag

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Syftet med Transportstyrelsens verksamhet är att verka för en hållbar utveckling och skapa nytta och värde i samhället. Det gör vi främst genom vårt arbete för de transportpolitiska och förvaltningspolitiska målen. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.


Att söka tillstånd 

Att söka tillstånd kan kännas en aning övermäktigt ibland, det är mycket papper som ska till och kontakten med myndigheten kan kännas krånglig. Det handlar också om att verksamheter behöver ett tillstånd för infrastruktur och ett för trafikutövning. Tillstånd söks av Transportstyrelsen. Som musealverksamhet ska man också ansöka om att få betraktas som sådan hos Transportstyrelsen, på så sätt är verksamheten undantagen visa avgifter bland annat.


Det är viktigt att söka tillstånd som baserar sig på vilken verksamhets som organisationen faktikst tänkt sig bedriva. Som verksamhet skriver organisationen sina egna regler baserat på lag, förordning och föreskrift. Det är lätt att göra mer än vad som faktiskt behövs, dock är de viktigaste bitarna en god säkerhetskultur, dokumentation och hantering av riskerna som verksamheten kan ge upphov till.


Vi i MRO hjälper gärna till med er tillståndsansökan och kan ge stöd och råd i kontakten med myndigheter men också uppbyggnaden av er säkerhetsstyrning med mera. Dock får aldrig tillståndspliktig verksamhet bedrivas utan tillstånd.


tillstånd järnvägsföretag, tillstånd infrastruktur, tillstånd spårväg, Godkännande av tunnelbanan och spårväg,

godkännande fordon tunnelbana och spårväg, godkännande av järnvägsfordon


Hälsotillstånd

Personer med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom järnväg, spårväg och tunnelbana måste uppfylla vissa hälsokrav. På de här sidorna finns samlad information om dessa hälsokrav, men också information för läkare och psykologer som verkar inom området. MRO har ett ramavtal med Previa dit våra medlemmar kan vända sig för att göra hälsoundersökning. De föreskrifter som gäller hittas på transportstyrelsen hemsida.

Här finner du informationen från säkerhetskonferensen 2022

Här finner du information från säkerhetskonferens 2023

CSM Förordning

- Vad gäller egentligen? 


EU-direktiv

Medlemsstaterna måste implementera ett direktiv i den nationella lagstiftningen för att den ska börja gälla.


EU-förordningar

EU-förordningar är direktverkande, vilket innebär att de träder i kraft omedelbart i medlemsstaterna på samma sätt som nationell lagstiftning.


Svensk lagstiftningen om fjärde järnvägspaketet dröjer och i den lagstiftningen har Sverige föreslagit att undanta våra medlemmar från lagstiftningen. Eftersom lagen int eträtt i kraft innebär det att vi har ett glapp där EU-förordningen gäller och den har inget undantag för muselaverksamhet inom järnvägssektorn, vilket innebär att undantaget finns i direktivet och att EU-förordningen gäller oss innan den svenska lagstiftningen trätt ikraft. Det kan ju kännas lite oroande och skapa en del problem, särskilt om man inte känner sig så hemma i vad som gäller. Så förhoppningsvis kan nedan information skapa lite mer klarhet. 


Egentligen gäller samma sak som tidigare, det ska finnas en säkerhetsstyrning och den ska hantera den verksamhet som bedrivs. 


Syftet med de europeiska gemensamma säkerhetsmetoderna är att ha ett gällande regelverk för att skapa god trafiksäkerhet på järnväg. Varför är detta viktigt? På grund av att några av de större olyckorna som skett har orsakats av brister relaterade till säkerhetsledningssystem, säkerhetskultur eller organisatoriska och mänskliga faktorer.

CSM förordningen innebär kortfattat:

  • Implementera kraven baserat på verksamhetens art och omfattning
  • Arbeta med samspelet människa, teknik och organisation
  • Bygg en stark säkerhetskultur
  • Säkerställ ledningens engagemang för säkerhetskultur och säkerhetsfrågor
  • Skapa ständiga förbättringar, genom att bland annat lära från olyckor och händelser


Information från ERA och EU finner du här
Europeisk järnvägssäkerhets kultur model finner du här


Varför är det viktigt för mig som aktör?

För att få tillstånd att verka på järnvägsmarknaden behöver järnvägsföretag ett säkerhetscertifikat och infrastrukturförvaltare behöver en säkerhetstillstånd. För att få dessa certifikat behöver aktörerna ha ett säkerhetsstyrningssystem (SMS). Idag har vi redan säkerhetsstyrning som är baserad på den verksamhet vi bedriver i våra museum. Däremot är det alltid bra att regelbundet see över säkerhetsstyrningen och fundera på vilka eventuella glapp som kan finnas och tämpa igen dem.


Hur ska lagstiftningen appliceras?

Säkerhetsstyrningssystemet (SMS) ska designas utifrån verksamhetens omfattning och sammanhang, implementeringen av kraven är därför helt beroende av verksamhetens art och omfattning. Något som alla redan har som är aktörer eller innehar eget tillstånd, det som kan vara svårt vid en omprövning är att hantera det i Transportstyrelsen nya system TRAP, och här behöver arbete läggas ner på att förklara ens verksamhet och kanske även lägga upp samma dokument igen i olika delar. Systemet är mer utformat för stora aktörer och inte för små aktörer som vi räknas till.


Vad händer om jag inte följer lagstiftningen?

Om ni inte har har ett säkerhetsstyrningssystem som uppfyller kraven riskerar ni att inte få de tillstånd som behövs och tillåts därmed inte att vara verksam på det europeiska järnvägsnätet. Dock är det inte heller tillämpbart för er som är våra medlemmar med egen infrastruktur som inte kommer ut på allmänt trafiknät.
Covid -19 

Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. 


Vi alla måste hjälpa till minska smittan i samhället men det innebär också konsekvenser för våra museala trafik och vrksamheter. Både för att vara aktiva men också för våra besökare. 


Pandemilag

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt.

Hur påverkas vi?


Kan vi bedriva vår verksamhet i en pandemi? 

Det finns många frågor kopplat till det rådande situation. Det finns heller inga absolut klara svar. Det viktiga är att följa FHM:s råd och hålla sig ajour med utvecklingen. Känner ni er osäkra så kontakta gärna oss i MRO så försöker vi stödja er i beslutsprocesserna.

Det finns stöd att få hos kulturrådet och riksantikvarieämbetet. Ni ser mer på deras hemsidor om när stöd kan sökas.

Välkommen till Branschrådet för järnväg, ett forum för järnväg där Transportstyrelsen tillsammans med järnvägsbranschen och andra intressenter diskuterar aktuella järnvägsfrågor.

Här hittar du information för dig som på något sätt har en arbetsuppgift inom spårtrafikområdet.

Transportstyrelsen har tagit initiativet till att skapa ett forum för spårväg och tunnelbana, som har fått namnet Branschrådet för spårväg och tunnelbana.

Organisationer som bara bedriver kulturhistorisk verksamhet på järnvägsområdet kan vara befriade från vissa avgifter och ha rätt till rabatt på andra. Organisationerna måste dock kunna styrka att ett antal kriterier är uppfyllda för att få betraktas som en museiorganisation i avgiftshänseende.

Här kan du ta del av de föreskrifter och vägledningar som styr vilka olycks- och säkerhetsuppgifter som ska rapporteras till Transportstyrelsen. I dokumenten beskrivs även vilka av uppgifterna som ska rapporteras omedelbart och vilka som ska rapporteras årligen.

Statens haverikommission (SHK) är en självständig statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten skall förbättras.

Gällande regelverk kopplat till Järnväg

Lag:

Järnsvägslagen 

Järnvägsförordningen 

Svensk lagstiftning

Eu lagstiftning

Eu lagstiftningen gäller inte våra medlemmar då vi kör på enskilda banor. Men det kan ändå vara bra hålla sig ajour med den.


Föreskrifter från Transportstyrlesen


CSM-RA

ERA/EU gäller dock inte enskilda järnvägar
Trafikverket och järnväg


Trafikverkets uppdrag innebär i praktiken att vi ska se till transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera. Vi på Trafikverket skapar förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa.


Sveriges järnvägsnät

Trafikverkets järnvägssids

Nollvision för väg och järnväg

Trafikverkets styrande dokument


Gällande regelverk kopplat till Spårväg

Lag:

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 

Förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Svensk lagstiftning


Föreskrift Transportstyrlesen

Spårväg kan också behöva i vissa fall ta hänsyn till skrivningar som gäller vägtrafik.
Arbetsmiljöverket


Vad gäller egentligen för idella och arbetsmiljöverketsregler? Här har vi sammanställt lite input till er som verksamhetsbedrivare som kan hjälpa till.


Det avgörande här är alltså om verksamheten drivs yrkesmässigt eller inte. Avgörande för om en verksamhet skall anses yrkesmässig är framför allt om den drivs i vinstsyfte eller annars av ekonomiska skäl. Ideella föreningars verksamhet brukar normalt inte anses som yrkesmässiga om de bara tjänar till att tillgodose den ideella verksamhetens syften och behov.


Arbetarskyddsstyrelsen

Ångpannecertifiering av

Gränslöst arbete 


Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. Vi tar fram juridiskt bindande föreskrifter, inspekterar arbetsställen och sprider information om arbetsmiljöregler.