Nyheter

Nyheter 

Under rubriken "Nyheter" kommer du fortlöpande kunna läsa nyheter från MRO:s styrelse men också arrangemang, utbildningar och information från medlemmar. Ta gärna förvana att komma in och titta här så du ser vad som sker bland Museibanorna.

Mötet dem 3 juni


Inom kort kommer informationen som delgavs meddlemmarna om certifiering av pannoperatör upp här på hemsidan. Just nu samlas materialet in.


Nyheter från Fedecrail


Dear members and affiliate members,


NOTICE TO ALL MEMBERS


The Council of Fedecrail gives hereby notice that the 2020 Annual General Meeting (AGM) of all members is to be held on Saturday the 5th September, 2020.


Due to the travel restrictions at the moment of preparing the Notice, still in force in many countries, we will communicate the time and venue by the end of July, when the agenda will be circulated. In order to comply with guidelines from the Belgian Government, the 2020 AGM has had to be postponed till a date before 09 September 2020.


For this reason, the AGM will be limited to issues related to documents which need to be approved by our members and made available to the Belgian authorities.


The right to vote is limited to those members which have paid their annual financial contribution over the year 2019 in full. An agenda with more details will be sent to all members six weeks before the meeting.


Översättning från Google translate


Kära medlemmar och stödmedlemmar,


MEDDELANDE TILL ALLA MEDLEMMER


Fedecrails styrelse meddelar härmed att årsstämman 2020 för alla medlemmar hålls lördagen den 5 september 2020.


På grund av resebegränsningarna vid tidpunkten för förberedelsen av meddelandet, som fortfarande är i kraft i många länder kommer vi att meddela tid och plats i slutet av juli, då dagordningen kommer att cirkuleras.


För att följa riktlinjerna från den belgiska regeringen måste årsstämman 2020 som varit upp skjuten ske före 09 september 2020. Av denna anledning kommer årsstämman att vara begränsad till frågor relaterade till dokument som måste godkännas av våra medlemmar och göras tillgängliga för Belgiska myndigheter.


Rösträtten är begränsad till de medlemmar som har betalat sitt årliga ekonomiska bidrag året 2019 i sin helhet.


En dagordning med mer information skickas till alla medlemmar sex veckor före mötet.


Svenska Industriminnesföreningen söker Covid berättelser


Svenska industriminnesföreningen vänder sig till dig som arbetar med att bevara, bruka eller förmedla vårt gemensamma industriarv. Är du anställd på företag, museum eller jobbar i annan form med det industriella kulturarvet? Eller arbetar du kanske ideellt i en förening? Då vill vi gärna ta del av hur vardagen under 2020 har förändrats för dig. Vi samlar nu in skildringar kring hur arbetet med det industriella kulturarvet påverkas av coronapandemin. Vi vill bevara dina erfarenheter för framtidens forskare. Bidra med din berättelse och ditt bidrag blir ett tidsdokument om industriarvsarbete och industriarvsarbetare! Ditt bidrag är värdefullt för oss. Dina svar kommer att bevaras av industriminnesföreningen och tillgängliggöras i en anonymiserad form i en sammanställning, i första hand på vår hemsida.

http://www.sim.se/nyheter/200858


Ångpannecertifiering


En dispansansökan är insänd till arbetsmiljöverket för behandling från MRO.


Information från FEDECRAIL

Du laddar ner nyhetsbrevet här det är på engelska.


Information från webmöte 6/5-20 


Den 6 maj kl 19-21 så hölls ett möte där 30 personer närvarande via ZOOM. På agendan hade vi Covid -19, ECM och information om nästa möte gällande ångpannecertifiering. Per Englund hälsade alla välkomna och en kort presentation hölls av de som deltog. 


ECM: Detta gäller inte enskilda banor utan för desom bedriver verksamhet på trafikverketsspår. Därav så är vi undantagna denna EU förordning.


Några saker som tydliggjordes var att det kan bli tungt ekonomiskt, problematiskt med fortbildning och tjänstgöring för medlemmar som tillhör riskgrupper. Många föreningar har gjort bra förarbete och tagot fram intressanta lösningar som fler kan använda sig av.  De flesta medlemmarna har senarelagt sina säsonger och kommer börja senare med trafik, någon enstaka föreninga har ställt in helt eller tror inte det går köra alls.


Exempel på åtgärd: biljettförsäljning online med sittplats köp, visering innan påstigning, genomgång i tåget av personal undviks, längre tåg och avstängda platser, tätare trafik, trafiksäsongen drygas ut och håller på längre på hösten, bordsservering i ceféer, information på hemsida och på plats till allmänhet, se över bemanningen och hantera så inte riskgrupper tjänstgör, ökade hygien av personal, se över rutiner kopplat till städning och hantering av mat, avstånd för köp av biljett i biljettförsäljning. 


Vi fick punkter för MRO att arbeta vidare med gentemot transportstyrelsen, kulturdepartement och myndigheter för vår verksamhet som riksantikvarieämbetet.


Vi konstaterade att det kan vara problem få pengar från kulturrådet dock så är vi positiva till att man söker och försöker få ekonomiskt anslag från de 370 miljoner som skall tilldelas kulturverksamhet. Stöd paketen är utformade på ett sätt som gör det lättare för företag söka än tex föreningar och stöd till föreningar är ofta kopplat till sport.


FEDECRAIL HOG, Heritage operation group har börjat lobbying arbete gentemot EU kopplat till Covid -19 och den påverkan detta har på museal spårtrafik. Vi kommer sända dem ett mejl med input om att föreningar behöver ekonomiskt stöd men också att stöd ska baseras på verksamheten och inte om man är förening eller företag. 


Den 3 juni kommer ett informations möte hållas kopplat till ångpannecertifiering.
  Information från Riksantikvarieämbetet


  Nyhetsbrevet finner ni här  Information från Fedecrail Heritage Operation Group (HOG)


  Hur kan HOG stödja genom Cornakrisen


  HOG:s ledning har diskuterat om hur vi kan stödja medlemmar för återhämtning från viruset. Så vi vill höra från dig vilket stöd Fedecrail och HOG kan erbjuda er som medlemmar.


  Några snabba idéer:

  1. Stöd i hur organisationer kontaktar sina lokala, regionala och nationella regeringar för ekonomiskt stöd.

  2. Vad behöver tänkas över när verksamheten startar uppur en operativ synvinkel.
  3. Kan vi dela erfarenheterna från nedstängning och eventuella omstarter?
  4. Bättre planering för nästa gång?


  Kontakta gärna mig med information om hur vi kan vara ett stöd och hjälp för er i detta. Vi har tagit kontakt med EU-kommissionen för att se om det finns möjlighet till ekonomisk hjälp från. De har svarat att de inte har några medel och att vi ska kontakta och lobba mot Europaparlamentets transportkommitté. Detta kommer att vara mycket ef-
  fektivare om vi har uppgifter och statistik om antalet jobb som sektorn stöder både direkt och indirekt och hur många av dessa jobb som skulle vara i fara utan EU-stöd, eller andra uppgifter. Skulle du leta efter EU-pengar för projekt eller operativt stöd? Ju mer information om vad pengarna skulle vara till det bättre.


  Jag ser fram emot att höra från dig. (Mejl från HOG:s sekreterare Ian Leigh 2020-04-23)


  Orginal mejl: 


  Dear HOG members,

   

  The management team of HOG have been discussing if we can support members in there post virus recovery.

   

  So we would like to hear from you as to what support Fedecrail and HOG can offer to members.

   

  A few quick ideas

   

  1                     How to approach your local, regional and national governments for financial support

  2                     What things you might have to consider when restarting a railway from an operational point of view

  3                     Can we share the experiences from the lockdown and any restarts?

  4                     Better planning for the next time?

   

  If you come back to me, with what we can assist with we will do our best to help.

   

  We have made contact with the EU commission to see if there is the possibility of EU financial help.  They have replied that they don’t have any funds and that we should contact and lobby the European Parliament Transport Committee.  This will be much more effective if we could have some data on the number of jobs the sector supports both directly and indirectly and how many of those jobs would be at risk without EU support.  Would you be looking for EU money for projects or operational support?  The more information on what the money would be for the better. 

   

  I look forward to hearing from you.

   

   

  Regards

   

   

  Ian Leigh

  Secretary Heritage Operating Group Fedecrail

  +44 7713740021, leigh@fedecrail.org 


  Fedecrail HOG om ECM


  Dear HOG members,

   

  As a result of the virus lockdown we have been discussing within the Railway Sector if the implementation of the various new Regulations of the EU can be achieved within the current timescales.

   

  In the case of ECM we have concluded the dates are now too ambitious and therefore the Sector has written to the European Commission requesting a delay to the implementation of the ECM regulation as per the attached letter.

   

   

  Regards

   

   

  Ian Leigh

  Secretary Heritage Operating Group

  Fedecrail

  +44 7713740021, Leigh@fedecrail.com


  Brevet finner ni här  MRO Kort

  Vi hoppas kunna sända ut korten till alla föreningar under nästa vecka.  ECM Underhållsansvarig enhet gäller ej enskilda banor, tunnelbana eller spårväg.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG (4) har ändrats väsentligt. Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör det direktivet av tydlighetsskäl omarbetas.

   

  (2)

  Direktiv 2004/49/EG upprättade ett gemensamt regelverk för järnvägssäkerhet genom att harmonisera säkerhetsreglernas innehåll, utfärdandet av säkerhetsintyg för järnvägsföretag, de nationella säkerhetsmyndigheternas uppgifter och ansvarsområden samt rutinerna för olycksutredning. För att fortsätta ansträngningarna för att vidareutveckla ett gemensamt europeiskt järnvägsområde är det emellertid nödvändigt att revidera direktiv 2004/49/EG i grunden.

   

  (3)

  Tunnelbanor, spårvägar och andra snabbspårvägssystem omfattas i många medlemsstater av lokala tekniska krav och är undantagna från tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (5). För att underlätta genomförandet av detta direktiv och direktiv (EU) 2016/797 bör båda direktiven ha samma tillämpningsområde. Därför bör sådana lokala system undantas från det här direktivets tillämpningsområde.  ECM, Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska, är ett begrepp för den organisation eller företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll.


  För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk ska det ha tilldelats en underhållsansvarig enhet. Syftet med enheterna är att det ska finnas ett utpekat ansvar för den teknisk-administrativa kompetens, som krävs för att styra underhållet av järnvägsfordon. Uppgifter om vilken organisation som är underhållsansvarig enhet för varje fordon finns i fordonsregistret hos Transportstyrelsen.


  Den 16 juni i år (2020) börjar ett nytt regelverk att gälla för fordonsunderhåll, Kommissionens förordning (EU) 2019/779 om fastställande av detaljerade bestämmelser om certifiering av enheter som ansvarar för underhåll av fordon. Förordningen omfattar alla fordon som omfattas av järnvägssäkerhetsdirektivet (EU) 2016/798. Eftersom det är en EU förordning är den direkt gällande.


  Innebörden av det nya regelverket är att kraven för att vara underhållsansvarig enhet (ECM) är tydligare. Samtliga ECM ska följa bilaga II i ECM förordningen (EU) 2019/779.


  I bilaga II i (EU) 2019/779 är ansvarsområdena uppdelat på 4 olika funktioner, Ledningsfunktionen, Underhållsutvecklingen, Styrning av flottans underhåll samt Utförandet av underhåll.


  Grundkravet är att alla fordon ska ha certifierat fordonsunderhåll, men det finns ett undantag i ECM förordningen (artikel 3.2b). Vill man använda undantaget måste detta vara TS tillhanda senast den 15 juni 2020.


  https://www.transportstyrelsen.se/sv/jarnvag/Tillstand/ECM---underhallsansvarig-enhet/  Medelande från Arbetsam


  Varje medlem behöver söka om bidrag själva för eventuella bortfall av inkomst eller inställda evenemang. Ni ser nedan vad som kan få stöd och ni får utvärdera om ni uppfyller de krav som finns.


  Stödpaket till kulturen

  Nu går det att söka stöd från Kulturrådet för intäktsbortfall på grund av inställda och uppskjutna kulturevenemang till följd av coronaviruset. Ansökningsomgången öppnar i dag 28 april.

  Ansökningsperioden är kort och vi förväntar oss ett högt söktryck. För att avlasta våra tekniska system finns det tre olika sista ansökningsdagar beroende på om ansökan är för:

  • Utställningar, föreläsningar och liknande evenemang: ansökningsperiod 28 april–11 maj

  • Scenkonstföreställningar: ansökningsperiod 28 april–12 maj

  • Konserter: ansökningsperiod 28 april–13 maj

  Vi vill gärna få in ansökningar så tidigt som möjligt så att de kan spridas över ansökningsperioden. Stödet söks via vår onlinetjänst. Vår ambition är att fatta beslut om hur bidraget ska fördelas före midsommar.

  Skapa ett konto redan nu
  Organisationer som söker bidrag hos oss för första gången kan gärna skapa ett användarkonto i vår onlinetjänst redan nu, även om ansökan görs senare. Skapa konto i onlinetjänsten.

  Stödpaketet i korthet
  Stödet kan sökas av arrangörer av inställda och uppskjutna kulturevenemang. Även konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget kan söka. Stödet omfattar evenemang som riktat sig till allmänheten och skulle ha hållits före den 31 maj 2020.

  Webbinarier
  Du kan också höra våra medarbetare berätta om stödet och ställa frågor på ett av våra webbinarier:

  • 30 april kl. 14.00–14.50: Delta i webbinariet
  • 5 maj kl. 11.00–11.50: Delta i webbinariet
  • 7 maj kl. 13.00–13.50: Delta i webbinariet

  Frågor och svar
  Har du frågor om stödet, börja med att titta i vårt forum. Där kan du även ställa egna frågor om du inte hittar svaren du söker.

  Läs mer om stödpaketet  Möjlighet till bidrag 


  Vi i MRO bedömer just nu att de 500 miljoner kulturdepartementet fått till kultur kommer inte inkludera verksamheter som våra. Detta är beklagansvärt och något som MRO tittar vidare på. Vi har också fått veta att Heritage Operating Group inom FEDECRAIL har startat en lobbying gentemot EU i frågan. 


  Om man tittar på kulturdepartementets frågor och svar finns några tydliga delar för att få bidrag:


  Stöd får lämnas till en arrangör av en konsert, scenkonstföreställning, biografföreställning, utställning, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang i Sverige. Stöd får också lämnas till en konstnärligt verksam aktör som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget. Stöd får endast lämnas till juridiska personer och enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar kulturverksamhet av professionell art. 


  Som förutsättningar för att få stöd gäller att evenemanget har ställts in eller skjutits upp med anledning av situationen med det nya coronaviruset. Vidare krävs att evenemanget skulle ha anordnats för allmänheten eller att allmänheten skulle ha haft tillträde till det, att det har offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten samt att det skulle ha hållits senast den 31 maj 2020 och inte bokats om till en tidpunkt före det datumet.


  Det är viktigt att man som förening tar kontakt eller kontrollerar om bidrag finns genom kommunen eller regionen. Detta kan skilja sig åt från olika delar i landet, dock så finns det kommuner och regioner som kan erbjuda stöd under rådande omständigheter.


  Arbetsam har gjort en skrivelse i frågan kopplat till arbetslivsmuseum, alla medlemmar i arbetsam skall fått en enkät fylla i innan skrivelsen för att kunna påtala problematiken.


  https://www.arbetsam.com/skrivelse-till-kultur-och-demokratiministern/  COVID -19


  Samhället står inför olika utmaningar nu och detta kommer också påverka oss som veteranföreningar, vi ser att fler och fler senare lägger sina säsonger som en direkt effekt kopplat till pandemin. Regeringen har etablerat krispaket för kultur men det är oklart om våran sektor kommer ingå eller ej samt hur pengarna kommer fördelas eller går att söka.


  Så vad har MRO gjort det senaste? Jo vi har försökt kartlägga situationen så gott vi kan, efter att vårmötet fick ställas in har det även varit diskussioner på statlig samt EU nivå kopplat till veterantåg/veteranspårvagnar och vi ska försöka förmedla lite här men också i ett möte över webben.


  https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/fragor-och-svar---500-miljoner-kronor-i-krisstod-till-kulturen/


  Riksantikvarieämbetet har också gjort lättnader till de bidrag som som beviljats tidigare. Läs mer på deras hemsida här.


  Regioner och kommuner tittar också över olika lättnader och det är viktigt att alla funderar på hur detta kommer påverka ens verksamhet. I detta läget är det vikigt att alla gör ordentliga genomgångar och risk- samt konskevensanalyserar påverkan av Covid -19. Det kanske inte bara handlar om de ekonomiska aspekterna utan även följande:


  • Personal utsätts för smitta, hur förebyggs detta?
  • Hög medelålder bland aktiva och medlemmar som ingår i riskgrupper.
  • Medlemmar inte kan ta sig till verksamheten pga reseförbud i landet.
  • Hantering av distansiering i tåg och spårvagnar.
  • Hygien och möjligheter att efterfölja den.
  • Manuell biljetthantering, både biljetter och pengar.
  • Möjligheten hantera allmänheten.


  Listan kan göras lång kring frågorna, och vi kan också klargöra några lagliga delar i det hela. 


  Kan man överhuvudtaget bedriva trafik? 


  Svaret är ganska enkelt egentligen, Ja det går att bedriva trafik rent lagligt för föreningarna men det finns andra frågor som också behöver ställas.


  Är det ok bedriva trafik?


  Hur bidrar verksamheten till smittspridning om trafiken bedrivs oinskränkt och vad är påverkan på samhället?


  Hur skyddar vi våra anställda och aktiva? 


  Rent lagligt så går verksamheterna inom MRO på lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller Järnvägslagen (Järnvägslagen gäller aldrig för spårvägstrafik). Vi kan utan problem bedriva verksamheten men varje förening bör också ta fram hur detta ska göras eller så gör vi det tillsammans i MRO. Det är också viktigt föreningarna tar ansvar för hur verksamheten bedrivs under en pandemi och kommunicerar till alla aktiva vilka förhållningssätt som gäller.


  Det behövs också hanteras utifrån verksamhetens art, alltså får varje förening fundera på hur biljetthantering och kontanthantering bör gå till. Hur många avgångar som erbjuds och om verksamheten han ordna med glesare sittplatser, som att ta hälften av resenärerna, längre tåg/spårvagnar och tvätt av säten och dylikt mellan resorna. Även tydlig skyltning bör finnas där allmänheten informeras om att hålla avstånd, avstå att komma vid sjukdomsympton osv, hålla sig till sitt sällskap och värna om personalen. Den som står i ett lok är ju betydligt mer skyddad än de som går i tåget/spårvagnen. Finns det också café verksamhet behöver riktlinjerna för caféer och restauranger beaktas samt att bullar, mackor och annat är förpackade enskilt.


  Föreningarna har också ett ansvar för sina medlemmar och personal och därav bör också det aktivt avrådas internt att personer i riskgruppen tjänstgör.  


  Det är viktigt att följa de råd och rekommendationer som kommer från myndigheterna.


  Hur kommer det sig att vi kan bedriva vår verksamhet då?


  Museala tåg/spårvagnar ingår inte i den definition som ordningslagen har gällande allmänna sammankomster. Däremot är detta för resor och om föreningen arrangerar större evenemang så är man mer på gränsen. Till exempel ett större firande som innebär aktiviterer utanför tåget/spårvagnen. Det gäller också att följa de rekommendationer som finns på ett bra sätt och vara med ta ansvar för att smittspridning begränsas.


  Positiva effekter finns det?


  Eftersom vi inte helt kan se bortom det här just nu så är det svårt och veta vilka långsiktiga effekter detta kommer generera men eftersom många kommer kunna semestra i Sverige och inte utomlands så kan det ge mer besökare till våra medlemmar.


  Människor kommer nog också omvärdera hur resande, besöksmål och annat bedrivs idag och redan nu syns postitva effekter på att stödja lokalt näringsliv. Detta bör också vi fundera på kopplat till vår verksamhet, hur syns verksamheterna mer och vad erbjuder vi.


  Resten får tiden utvisa.


  Museibanornas Riksorganisation, c/o Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21  STOCKHOLM

  info@museibanorna.se

  webmaster: MRO:s Styrelse