Nyheter

Senaste Nytt från MRO

Museibanornas Riksorganisation Vårmöte i Norrköping.

9-10 mars 2019

Lördag 9 mars.


Årets vårmöte hölls i år på Arbetes museum i Norrköping. Dagen inleddes med gemensam lunch. Därefter inleddes med att Helena Törbqvist hälsade oss välkomna till Arbetets museum och Norrköping. 


13:00      Välkommen till Arbetets Museum, Helena Thörnqvist                  

13:30      Utredningen det rörliga kulturarve Per Englund

14:15      Alternativa bränslen och certifiering ångpannor Johan Vinberg         

15:30      Integration Works Per Englund
15:45      Söka tillstånd småbanor Lars-Peter Åhs

16:15      Tomtetåg, Tågsläpp, Almedalen Åke Paulsson


19:00      Gemmensam två rätters middag.


Söndagen 10 mars

 

09:00     Spårvagnsutfärd

10:00     Visning Spårvägsmuseet

12:30     Möte avslutasMRO vårmöte ägde rum i Norrköping 2019-03-09--10 med MRO som värdorganisation.

För första gången hölls mötet som ett lunch- till lunchmöte mot att tidigare år ha varit ett halvdagsarrangemang.

Första dagen hölls mötet på Arbetets museum där museiintendent Helena Thörnquist hälsade oss välkomna och kort berättade om museet och dess verksamhet.

Därefter berättade MRO ordförande Per Englund om den utredning Riksantikvarieämbetet genomfört kring bevarandet av det rörliga kulturarvet. MRO har som medlem i Transporthistoriskt nätverk aktivt medverkat i utredningsarbetet som fackinstans för museibanor. Kontentan av utredningen är ett stärkt bevarandeskydd av historiska fordon men också att de inte ska vara statiska museiföremål utan kunna användas.

Utredningen som kommer att ligga till grund för en ny lagstiftning som förhoppningsvis kommer år 2020.

Nästa punkt var Johan Vinberg som redogjorde för det arbetet MRO genom Johan och Lars-Peter Åhs bedriver för att mildra effekterna för de direktiv som kommit ifrån Arbetsmiljöverket om certifiering av ångpanneskötare. Om direktivet omfattar även den typ av pannor vi har på ångloken skulle det innebära både ökad byråkrati och höga kostnader för ångloksföreningarna.
Tyvärr har det inte lyckats för MRO att få någon dialog med Arbetsmiljöverket i frågan vilket gör att en viss osäkerhet råder. Ämnet debatterades livligt av auditoriet och fortsättning följer.

Lars-Peter Åhs redogjorde för hur Böda Skogsjärnväg gått från att köra på ”Tivoli-tillstånd” till att söka och få tillstånd som Trafikutövare och Infrastrukturförvaltare hos Transportstyrelsen. Lars-Peters budskap kan sammanfattas i att gör det korrekt men enkelt så är inte detta oöverstigligt ens för små föreningar.

Åke Paulsson redogjorde för planerna för 2019 års tågsläpp och deltagande i Almedalen.

Söndagen inleddes med en spårvagnstur med Norrköpings Partyvagn för att sedan avslutas i det lilla trevliga spårvägsmuseum som finns i Norrköping.

Anders Svensson berättade därom Tågsommar som tyvärr drabbats av dålig ekonomi och kommer att gå med förlust 2019. Detta bla på grund av ökade distributionskostnader. En diskussion om hur Tågsommar skulle kunna stöttas ekonomiskt resulterade i ett förslag om frivilliga bidrag från föreningarna för att täcka del av förlusten.

Därefter avslutades mötet.


Per Englund


MRO säkerhetskonferens 2020


Välkommen till MRO säkerhetsseminarium.
Den 25-26 januari 2020 håller MRO säkerhetsseminarium i Mjölby.


Vi börjar kl 10:30 den 25 januari och håller på till kl 14:00 den 26 januari. Som tidigare år kommer vi att vilja att alla föreningar presenterar sin verksamhet utifrån säkerhetsaspekter lite övergripande, om man har haft någon incident eller liknande. Vi kommer ha flera programpunkter relaterat till säkerhetsarbete kopplat till spårväg och järnväg under dessa två dagar. Nytt för i årkommer vara att vi kommer ha ett pass för och ett pass för järnväg relaterat till säkerhetsordning som hålls samtidigt.


För de föreningar som ingår i MRO:s avtal gällande försäkringar är det obligatoriskt deltamed minst en deltagare.


Pris 1100 kr/deltagare.


Anmälan sker till mimmi.mickelsen@sparvagssallskapet.se

Vi behöver din anmälan senast den 7 januari.

Höst och Årsmöte i Stockholm 2019-10-12--13


I och med årskiftet lämnar jag, Åke Paulsson, MRO:s styrelse och därmed ansvaret för hemsidan.


Tack

Almedalen 2019

Temat för Teknik historisk Nätverk var:

Stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet på gång
– hur påverkas myndigheterna?

 

På årets Almedalsvecka, v26, deltog JHRF/MRO i ett gemensamt arrangemang med Teknik Historisk Nätverk, ThN. Platsen var som tidigare Visby Hamn, Holmen 610. Som utställnings publikfångare hade GHJ:s ånglok Klintehamn lånats. Inom ThN sammarbetet deltog ArbetSam,  Motorhistoiska Riksförbundet, MHRF, Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, Järnvägshistoriska Riksförbundet, JHRF, och Museibanornas Riksorganisation, MRO. Deltagandet i år var snarlikt förra årets insats.

 


 

Vårt deltagande var tre dagar, måndag – onsdag och i stället för loket Loke, hade vi lånat GHJ ångloket Klintehamn från GHJ. Platsen vara samma som tidigare, Visby Hamn Holmen 610, vid Silot i Norra hamnen. Bemanningen var från JHRF/MRO Anders Johansson, Anders Svensson från JHRF och Mimmie Mickelsen, Per Englund, Staffan Beijer och undertecknad från MRO

I år arrangerade JHRF/MRO två seminarier

Måndag 1 juli kl. 13.00-14.00, Ångpannor och certifiering av eldare – hot mot det rörliga kulturarvet?
Seminarier ledare, Johan Vinberg MRO.
Ca. 20 besökare


Onsdag 3 juli kl. 13.00-14.00,
Vem tar ansvar för det rörliga kulturarvet? Goda exempel från Göteborg.
Seminarier ledare, Mimmi Mickelsen MRO.
Ca. 10 besökare


ThN:s gemensamma seminarium

 

Tisdag 2 juli kl. 13.00-14.00,
Stärkt bevaranderätt för det rörliga kulturarvet på gång – hur påverkas myndigheterna?
Seminarier ledare Rutger Palmstierna, MHRF. Medverkande: Lars Amréus (riksantikvarie), Annicka Engblom (M).
Ca. 30 besökare.

Under Almedalsveckan hålls det ca. 3 000 seminarium. En del av vårt deltagande innebär att besöka lämpliga seminarium och få kontakter med politiker och beslutsfattare. Detta lyckades vi bitvis bra i år. Vi bearbetade ett 10-tal politiker på seminarium, hade besök vi vagnen av ungefär lika många. Besök vid vagnen av ett 100-ta allmän besökare, varav ett 10-tal mycket initierade besökare.

Med erfarenhet från tidigare deltagande, i Almedalen lyckades vi inte i nå fram med vår budskap. Detta beror på att vi inte hade någon riktigt het ämne att framföra. Samarbete med ThN fungerade bra, deltagandet mer veteranbil, tillsammans med ångloket, ger en bra dragningskraft till montern.  Vi saknade dock en gemensam med lokal över huvudet.


.

Åke Paulsson
MRO kassör

Museibanornas Riksorganisation höst och årsmöte i Alingsås.

29-30 september 2018
Lördag 29 september - formellt årsmöte.


Årets höstmöte inleddes med litet dramatik i all stillhet. Då mötet skulle börja, fann man att MRO ordförande inte fanns. Vid en kontroll saknades även flera andra delegater. Det visade sig att deras tågresa från Stockholm blivit mycket kraftigt försenad.


Efter att ha fått information om tågförseningens troliga storlek, beslöt de närvarande att ändå påbörja det formella årsmötet i hotellets stora festsal. I annat fall skulle tidplanen för mötesprogrammet spricka helt. MRO styrelseledamot Åke Paulsson inledde därför mötet. Som traditionen bjuder valdes sedan värdföreningen AGJ:s ordförande Lars Johansson till mötesordförande. Efter föredragning av de tillhörande berättelserna beviljade mötet ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets verksamhet.

 

Därpå följde en särskild punkt om revidering av MRO stadgar. En på förra höstmötet utsedd kommitté har under året utrett frågan. De föreslagna ändringarna gällde att MRO styrelse vill föreslå ändrade definitioner av medlemskap i MRO för att medge anslutning även av spårvägar som inte har nationellt trafiktillstånd. Dessutom en utökning av det medgivna antalet suppleanter i styrelsen samt en justering i definition av teckningsrätt för MRO firma. Ändringarna berörde § 3, 6, 8 och 9. Efter en noggrann genomgång beslöt mötet enhälligt att godkänna de föreslagna ändringarna. Den fullständiga stadgan med beslutade ändringar införda finns inlagd på MRO hemsidan.

Med de så ändrade stadgarna som grund fortsatte mötet med val. Styrelsen omvaldes delvis. Styrelseledamoten Håkan Nordenadler hade avböjt omval av åldersskäl, men ändå erbjudit sig att stå kvar som redaktör för MRO-aktuellt. Han ersattes av Mimmi Mickelsen - MUMA. Dessutom nyvaldes Lars-Peter Åhs - BöSJ som andre suppleant till styrelsen.  Som revisorssuppleant nyvaldes Sven Fernqvist.

För ovanlighetens skull hade ingen anmält någon fråga till rubriken Övriga frågor. Då representanten för JHRF, som skulle föredra punkten Hälsning från JHRF, också hade drabbats av den ovan nämnda tågförseningen, ajournerades mötet för en kaffepaus till dess att de saknade delegaterna kommit fram. Då dessa anlänt, återupptogs mötet med punkten om JHRF och därefter kunde mötets formella del avslutas. Det officiella protokollet och söndagens informationer återfinns på MRO hemsida.


Lördag 29 september - övrig information.

Därefter fortsatte höstmötet med olika frågor som diskuterades utanför dagordningen:


-  Tågsommar 2018.

Vi fick en redogörelse för arbetet med årets informationsskrift Tågsommar. En erfarenhet som ligger i tiden var att efterfrågan på information i tryckt form avtar i takt med att sökningar efter sådan via smarta telefoner o. dyl. på Internet tilltar. Dessutom ökar distributionskostnaden påtagligt för den upplaga som trycks.


-  MRO säkerhetsseminarium.

Det numera traditionella MRO säkerhetsseminarium i Mjölby kommer att äga rum även nästa år i januari månad. Vi får som förut hjälp av inbjudna säkerhetsexperter för järnvägstrafik. Alla museiföreningar som har möjlighet deltar med minst en delegat. Detta är ett utmärkt tillfälle för att utbyta erfarenheter kring händelser av säkerhetsbetonad natur under året. Föreningarna kan då få god hjälp att hålla ribban för sitt säkerhetstänkande på högsta nivå.


-  Fedecrail och HOG.

MRO representant i Fedecrails arbetsgrupp HOG (Heritage Organisation Group) , berättade om dess verksamhet och de EU-anknutna frågor vi museijärnvägar behöver bevaka särskilt under kommande år. En sådan fråga gäller förslaget om att endast särskilt certifierade verkstäder får tillstånd att utföra service och reparationer på järnvägsfordon. För oss kan det innebära både stora svårigheter och stora extra kostnader.

-  Fedecrail och TG.

MRO representant i Fedecrails relativt nybildade arbetsgrupp TG (Tramway Group), informerade om dess verksamhet och de problem den museala spårvägstrafiken möter i kontakt med vår moderna transportvärld.


-  Tågsläpp 2019.

MRO föreslår att denna på många ställen populära aktivitet skall fortsätta även nästa år. Preliminärt föreslås gemensamt datum till söndag 28 april. Den primära idén är att föreningarna visar upp sin verksamhet ”bakom kulisserna” i stallar och verkstäder etc., inte att köra ut med tåg i trafik. Bangårdsaktiviteter kan dock förekomma i mån av gunstigt väder.


-  Transportstyrelsens revisioner av MRO-föreningar.

Genom att samla in de revisioner av MRO-föreningar Transportstyrelsen (TS) har gjort de senaste åren, kan föreningarna få mycket gott underlag att uppdatera sina egna säkerhetsföreskrifter på de punkter TS har framfört påpekanden.


Med detta avslutades höstmötets lördagsdel. Efter middag på hotellet samlades delegaterna för en bussresa mot ”okänt mål” i det tilltagande höstmörkret. Bussen for en kort sväng genom staden förbi några av de särskilda illuminationer som byggts upp för stadens officiella ljusfest innan den for ut på mörka landsvägar. Dessa visade sig så småningom leda till det okända målet som var Anten och baslägret för Anten-Gräfsnäs Järnväg.

Flammande eldsken lyste upp stationsplanen, där både caféet och verkstäderna var öppna. Varma drycker serverades och delegaterna fick god tid att inspektera stationshuset och de pågående mekaniska arbetena på AGJ:s lok och vagnar som pågick i verkstaden. Som avslutning bussades man tillbaka till hotellet.


Söndag 30 september - övrig information, fortsättning.

Söndagens förmiddag ägnades åt genomgångar av övriga informationspunkter.


-  Nya föreskrifter från Transportstyrelsen (TS).

TS har sänt ut ett antal förslag till ändringar i sina föreskrifter på remiss. En del av dem berör museijärnvägar mer påtagligt.


-  Ett sådant gäller en konsekvens av EU:s fjärde järnvägspaket. Där handlar det om att speciellt de personer som har rätt att ge avgångssignal till tåg eller ge körtillstånd för tågrörelse och medföljer tåget måste genomgå utökad hälsoundersökning genom att utöver den normala läkarundersökningen också genomgå särskild psykologisk test hos en psykolog. För museitrafiken handlar det om våra tågbefälhavare/tillsyningsmän (tbfh/tsm). Det innebär att personal med multikompetenser kan behöva lyda under två olika regelverk samtidigt. Övriga befattningshavare i säkerhetstjänst omfattas inte av ändringen. Problemställningarna i detta förslag till ändring av BVFS 2000:4, regler om hälsoundersökningar, redovisas i den konsekvensutredning TS gjort till ändringsförslaget.


-  Ett annat förslag gäller att delar av TS nuvarande funktioner skall överföras till ”särskilda organ”. De kan vara fristående som fått särskild licens för att utföra visst arbete. EU vill t.ex. att all tillståndsgivning för järnvägar på sikt skall utföras av ett för Europa centralt organ i Bryssel. Delar av TS roll som tillståndsgivare skulle därmed upphöra. Det fjärde järnvägspaketet kan också få som följd att vår nuvarande järnvägslag och järnvägsförordning måste utgå och ersättas av fyra nya lagar och fyra nya förordningar för järnvägstrafiken.


-  Frågan om konsekvenser för museitrafik ihop med certifiering av järnvägsverkstäder behöver också utredas.

En informell arbetsgrupp inom MRO arbetar som bäst med att författa svar till dessa remisser från TS.

-  Fedecrails internationella ungdomsutbyte i Sverige 2018.

Vi fick en summering av ungdomslägret som arrangerades under 10 dagar i början av augusti detta år. Upplägget administrerades av MUMA och ULJ som också var värdföreningar för var sina delar av programmet. 13 ungdomar från fem länder deltog, dock ingen från Sverige. De fick ta del av ett mycket varierat program. Man började med två dagar hos ULJ, sedan besök hos SKÅJ och jvg-museum i Gävle, sedan Djurgårdslinjen och ÖSlJ. Ett par dagars inre tjänst i Malmköping följdes av besök hos FSVJ och Femöresfortet. Till sist avslutning med trafikdag i Malmköping och festmiddag.

Kostnaderna för lägret subventioneras kraftigt av Fedecrail, som ser detta som ett sätt att trygga återväxten av aktiva medlemmar hos Europas museijärnvägar. Våra egna museiföreningar borde absolut försöka skicka sina intresserade ungdomar till ett sådant läger. Nästa år går det i Katalonien. Se kommande MRO-aktuellt.


-  Ungdomsläger i Malmköping.

Svenska Spårvägssällskapet har i 15 år arrangerat ett sommarläger för ungdom i Malmköping. Där får de under en vecka göra enklare sysslor med bl.a. vagnrenoveringar, hjälp med banunderhåll och även nöjesaktiviteter. De får avslutningsvis vara med på en trafikdag. Även detta är ett utmärkt sätt att väcka ungdomars intresse för vår museiverksamhet. Till lägret år 2019 inbjudes även ungdomar från MRO järnvägsföreningar att delta. Se också kommande MRO-aktuellt.


-  Underhåll av järnvägsfordon.

AGJ:s underhållsansvarige berättade om hur de organiserat sitt lok- och vagnunderhåll.  Den relativt korta körstäcka museifordon rullar per år gör att deras slitage i dag inte är tillnärmelsevis lika stort som för fordon på Trafikverkets banor eller när de förut gick i ordinarie trafik. Ändå behöver materialen passas in i ett rullande tillsynsschema som anpassats till vår speciella trafik. Vi fick en presentation av AGJ:s underhållssystem.  Kanske finns det grund för att föreningarna kan försöka samordna sina underhållssystem, då mycket i dem är gemensamt för alla.


-  Ökande administrativa bördor för föreningarna.

Ett förslag diskuterades kring att föreningarna drabbas av en allt större börda av administrativa sysslor. Ingen blir medlem i en museijärnvägsförening för att man tycker det är extremt roligt att sitta och fylla i blanketter och skriva föreskrifter i en aldrig sinande ström. Man blir det för att kunna hjälpa till med underhåll och praktisk drift av vårt teknikhistoriska arv.  AGJ har till slut sett sig nödsakade att inrätta en särskild säkerhetsavdelning som fått överta all pappersexercis. Då får i stället avdelningscheferna tid att ägna sig åt det som de är till för, att sköta underhåll och drift av den praktiska verksamheten. Det hela är ett inte obekant fenomen i Sverige i dag inom alla branscher. Tar pappersarbetet överhanden riskerar vi att medlemmarna tröttnar och försvinner, och med det också hela vår museala verksamhet.


Därmed var 2018 års höstmöte för MRO avslutat. Innan hemresorna stärkte sig delegaterna med en lunch på hotellet.


/ Håkan Nordenadler


Möteshandlinga:
Museibanornas Riksorganisation vårmöte i Köping.

10 mars 2018


Denna helg samlades både JHRF och MRO delegater i Köping. JHRF höll sitt tvådagars både vår- och årsmöte medan MRO hade sitt endagars vårmöte.

Vår värd var Köping-Uttersbergs Järnvägsmuseiförening. (KUJmf)


Programmet inleddes med att KUJmf:s lokstall och museum var öppet för besök kring lunchtiden på lördagen. De ligger i Köpings hamn intill mynningen av Köpingsån. Lokstallet är relativt nybyggt och inhyser deras samling av gamla vagnar och ett ånglok. Alla har rullat på f.d. KUJ. Spårvidden är udda, 1093 mm. Museet ligger intill i den pampiga, långa stationsbyggnaden för KURJ. Planer på förlängning av de befintliga spåren utanför lokstallet har strandat på höga kostnader för att stabilisera marken under den gamla kajplanen.


Mötena var förlagda till hotell Scheele en dryg kilometer från museerna.

Efter en lunch höll våra organisationer sina enskilda möten i två intilliggande samlingssalar. Det var mycket praktiskt ordnat, för när det var dags för det gemensamma mötet MRO-JHRF, var det bara att dra undan skiljeväggen mellan de två lokalerna så fick alla god plats.


Sammandrag av frågor på vårmötet

I samband med att senaste höstmöte beslutade införa att styrelsen kan utökas med en suppleant, aktualiserades också frågan att modernisera stadgarna även på andra punkter. En kommitté har funderat vidare på frågan och rapporterade om preliminära förslag. De skall arbeta vidare och lägga fram

ett genomarbetat förslag till kommande höstmöte för beslut


- Det finns önskemål om att vi inom MRO:s regi försöker få fram personer som kan leda utbildningar inom bana, signal och fordonsbesiktning. Ett slutmål är att de utbildade skall kunna fungera som besiktningsmän med sär-skilda kunskaper om de speciella förutsättningar som råder för museijärnvägarna med sin ålderdomliga teknik. Den kunskapen finns nästan inte längre hos de kommersiella be-siktningsföretagen i dag. En sådan besiktningsman från någon förening skall kunna hjälpa andra föreningar att genomföra neutrala besiktningar hos dem.

 

Det finns ett ”hot” i form av EU:s 4:e järn-vägspaket. Där finns ett krav att alla järnvägs-vagnar inom EU skall vara registrerade hos en särskilt certifierad underhållsverkstad, där vagnen skall servas. Det finns en risk att det även drabbar museibanor på fristående järn-vägar, om inga nationella undantag medges för oss. En certifiering av varje banas egen verkstad skulle bli extremt dyrbar för våra ideella verksamheter och innebära en avse-värd byråkrati. Frågan skall bevakas.

 

Alla föreningar har fått material från Transportstyrelsen om de nya nationella trafiktill-stånden. Några föreningar har redan skickat in ansökningar, andra håller på med dem. Det måste göras under detta år

 

Inom en relativt snar framtid kan det bli aktuellt att även omforma de nu gällande infra-strukturtillstånden till nya nationella sådana enligt samma princip som gäller för trafiktillstånden.

 

- MRO skall deltaga vid Almedalsveckan i Visby i juli i år. Det blir i en något förenklad form. Inga seminarier kommer att hållas. Våra erfarenheter av mycket dåligt intresse hos utomstående besökare väger tungt. I stället siktar vi på allmän information om vår verk-samhet. Den hittills använda godsvagnen från GHJ kommer att ersättas av ångloket ”Loke” från Galtströms Järnväg som publikmagnet. Flera av medlemmarna i Transporthistoriskt Nätverk har valt att utebli i år. Vi har samma placering i Visby hamn som tidigare.

 

- Vår europeiska museiorganisation Fedecrail har i flera år anordnat ett järnvägsläger för ungdomar upp t.o.m. 21 års ålder. Det har vandrat mellan olika länder. I år är det Sveri-ges tur att vara värd för lägret. Tiden kommer att delas mellan ULJ och MUMA. Det genom-förs första veckan i augusti. Kostnaden för deltagande är kraftigt subventionerad av Fedecrail. Även ungdom från Sverige är väl-komna att delta. En officiell inbjudan bifogas detta utskick.

 

- En gästdeltagare från Rotary informerade om projektet Integration Works. Avsikten är att ge invandrare som redan har rätt yrkes-kunskaper i bagaget bättre möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Till subventionerad kostnad får de deltaga i renovering av gamla järnvägsvagnar hos MRO-föreningarna. Även flera statliga myndigheter är med i detta samarbete. Först ut är GHJ, SkJ och SRJ. En information om programmet bifogas detta utskick.

 

- Tiden för MRO höstmöte bestämdes till lördag-söndag 29-30 september 2018. Värd för mötet blir Anten-Gräfsnäs Järnväg vid Alingsås. Närmare information om detta kommer i MRO-aktuellt under augusti månad.

 

- MRO vårmöte 2019 kan om möjligt placeras hos Arbetets Museum i Norrköping. Det finns en idé om att göra även detta möte till ett förkortat tvådagarsmöte med övernattning för att tidsmässigt underlätta delegaternas resor till och från mötet. Mer om det senare


- Som gäst på vårmötet hälsade vi Risten-Lakvik Järnväg i Östergötland välkomna. De har ansökt om att få bli medlemmar i MRO och presenterade sin verksamhet. De har en bana med 600 mm spårvidd, trafik sommartid och en stor både lok- och vagnpark. Bland vagnarna kan nämnas Sveriges nu äldsta beva-rade järnvägsvagnar från ÅBJ och ca år 1860. Mötet beviljade deras ansökning och vi hälsar dem välkomna som fullvärdig medlem i MRO-kretsen.

 

Även Skåne-Smålands Järnväg hade ansökt om medlemskap. De hade tyvärr inte tillfälle att själva närvara i Köping, men mötet beviljade deras ansökan som associerad medlem.

 

- Under rubriken Övriga frågor meddelades att MUMA i Malmköping sedan flera år an-ordnat ett veckoläger för ungdomar där de får medverka vid underhåll av spårvagnarna. De inbjuder i år också intresserade ungdomar från andra MRO-föreningar att delta. En in-bjudan kommer att bifogas nästa nummer av MRO-aktuellt.


Vid det efterföljande gemensamma mötet MRO-JHRF fördes separata anteckningar.

 

Håkan Nordenadler


Minnesanteckningar MRO

Invitation to the 12th Fedecrail Youth Exchange 2018 - SWEDEN

Integration Work
Museibanornas Riksorganisation höstmöte i Västervik 21-22 oktober 2017
Års- och höstmötet 2017 gick av stapeln i Västervik med Tjustbygdens Järnvägsförening och Smalspårsjärnvägen Hultsfred- Västervik som värdar. Det blev ett i alla avseenden trevligt och lyckat program. Aktiviteterna fanns sam-lade inom bara 150 meters avstånd från varandra, d.v.s. järnvägsstationen, hotellet och föreläsningslokalen. Både MRO och JHRF hade sina höstmöten samtidigt här. Vi fick möjligheter att bese hela banan mellan Västervik och Hultsfred både lördag förmiddag och söndag eftermiddag. Och förstås också tid för besök i lokstallar och verkstäder. Ovanliga inslag detta år var dels en kvällsresa till Verkebäck för allmänt mingel och umgänge samt söndagens föreläsningsserie om miljö- och planfrågor kring våra järnvägar.


Lördag 21 oktober.


Nationellt trafiktillstånd.


Lördagens program inleddes på eftermiddagen med att Martin Fridleifer och Ida Fri-berg från Transportstyrelsen (TS) föreläste om det nya nationella trafiktillståndet. Underlag för presentationen var ett bildspel i Power-Point. Detta bildspel har vi fått tillgång till från TS och bifogas detta utskick av MRO-aktuellt. Det får fritt delges övriga berörda inom föreningarna. En kort sammanfattning av informationen finns att läsa under punkt 20, Övriga frågor som inte föranmälts, i protokollet från årsmötet som också bifogas detta utskick. Föreningarna kommer under hösten 2017 att bli kontaktade av TS angående procedurer m.m. kring det nya nationella trafiktillståndet. I samband med TS föreläsning ställdes ett par tillhörande frågor från deltagarna som inte kunde besvaras direkt. I efterhand har vi fått svar på dessa frågor. De gällde: - Tidsgräns för de nya tillstånden? Svaret är att det inte finns någon tidsgräns för det nya trafiksäkerhetstillståndet och sannolikt inte heller för det planerade nya nationella infra-strukturtillståndet. De gäller alltså tills vidare, om det inte inträffar något exceptionellt som ger anledning att återkalla dem. - Vilka förändringar i föreningarnas säker-hetsstyrningssystem behöver anmälas till TS? Svaret är inte enkelt att ge. Att ändra i sitt säkerhetsstyrningssystem i form av nya eller uppdaterade rutiner är oftast inte något som behöver anmälas, utan kan och ska hanteras i den egna säkerhetsstyrningen. När det däremot rör sig om att arbetssätt förändras i stor omfattning så kan det bli aktuellt att anmäla det till oss, om det är väsentliga förändringar i det som utgjort grunden för det tillstånd som en gång getts. I dessa fall är det upp till er som tillståndshavare att värdera om det är en väsentlig ändring.


Årsmötet.


Efter Transportstyrelsens föreläsning var det dags för MRO formella årsmöte. Protokollet från mötet bifogas detta utskick av MRO-aktuellt. Funktionärerna omvaldes så när som på att vi fick en ny revisorssuppleant i Kjell G Bränge från ULJ. Största nyhet var att mötet beslöt om en stadgeändring för att medge val av en suppleant i styrelsen. Som förste inne-havare av denna position valdes Henrik Grimlander från SkJ. En presentation av honom finns på annan plats i detta utskick. Årsavgiften blir oförändrad och som förut i form av en procentsats på föreningarnas intäkter i sam-band med trafiken. MRO kassör kommer se-nare att begära in dessa uppgifter från föreningarna. Vårmötet 2018 äger rum i Köping med KUJmf som värd. Års- och höstmötet 2018 äger rum i Alingsås med AGJ som värd. Mötet beslöt också att anta en ny medlem i MRO. Vi hälsar därför Dellenbanan i Hälsingland välkommen till MRO i form av associerad medlem.


För att hjälpa föreningarna att hålla koll på Transportstyrelsens nya eller förändrade före-skrifter, har vi engagerat Krister Wedin i Östersund. Han tar på sig att bevaka TS hemsida m.m. och meddela föreningarna om något har kommit som berör oss museijärnvägar.


Efter det formella årsmötet talade bl.a. Roland Bol om Fedecrails arbetsgrupp HOG, där han är svensk representant. Där har man initierat en utredning om den positiva verkan en museijärnväg kan ha på bygdens turist- och nä-ringsliv. Han ställde en fråga till föreningarna: ”Har ni en studie som belyser den ekonomiska vinsten med att ha en museijärnväg i bygden? Allra helst en som kvantifierar vinsten i pengar eller arbetstillfällen, men det är naturligtvis svårt. Det är inte meningen att ni ska genom-föra en sådan studie, men den kan vara gjord inom ramen för en Leader-ansökan, ansökan hos RAÄ, länet eller kommunen, eller liknande. Syftet med frågan är att kunna göra en sammanställning från flera länder på europeisk nivå, som kan användas när någon (myndig-het) försöker köra över oss ”för att vi är en obetydlig lekstuga”. Skicka gärna en beskrivning till: rolabol@gmail.com. ”


Gemensamt MRO - JHRF-möte.


Efter MRO:s årsmöte samlades både MRO och JHRF delegater till ett möte om gemensamma frågor. Ett utförligt referat från det mötet bifogas detta utskick av MRO-aktuellt Där bör särskilt nämnas diskussionerna kring försäkringsfrågor, vilka berör alla föreningar. En stor sak är att museiföreningarna nu har fått in Tågoperatörernas ansvarsförsäkring i försäkringspaketet, vilket sänkt kostnaderna påtagligt. Den beräknar premier efter procent av omsättningen. För skadade fordon kan man t.ex. räkna på högsta ersättningskostnad för ett fordon av flera och får då full ersättning för den vid totalskada. Om flera skadas ersätts bara en. Det är ett sätt att sänka premierna, men öka riskerna ekonomiskt. För byggnader är det svårt att skriva återuppbyggnad till historiskt skick, alltså inte ens med moderna material och metoder. Jmf Elsa Anderssons konditori i Norberg. Generellt är god dokumentation av hus och rullande material viktig i sammanhanget JHRF planerar en olycksutredarutbildning och inbjuder MRO till samarbete.


JHRF planerar träff i Alvesta i slutet av februari för föreningar (även MRO) med fordon utrustade med Scaniamotorer.


Därmed var lördagens möten slut. Efter en gemensam middag bjöd TJF på kvällsresa med rälsbuss till Verkebäck. Där bjöds vi på mingel och tilltugg. Det blev många givande diskussioner kring våra järnvägar innan återfärd i nattmörker till Västervik.


Söndag 22 oktober


Söndagens förmiddag ägnades åt fyra seminarier med tema kring miljö, mark och plane-ring


Förorenad mark, och frågan om slipers luktar


Föreläsare från Västerviks kommun. Det finns ca 81500 misstänkt förorenade objekt i landet. De placeras i fyra riskklasser. Svåraste klassen 1 innehåller ca 990 st. objekt, den lindrigaste ca 55000 st. Statsbidrag för sanering betalas ut mest till klass 1-objekt. Primärt är verksam-hetsutövare på fastigheten ansvarig, sekundärt fastighetsägaren. TJF redogjorde för ett fall man drabbats av själva, där misstänkt lukt från ett slipersupplag anmäldes av en granne. TJF fick bekosta undersökning som frikände dem från den misstänkta lukten. Den visade sig senare komma från mögel i den klagandes egen källare! Vid kapning av slipers har man samlat in sågspånet och skickat det för destruktion.


Alternativ till dieselbränsle.


Föreläsare från EcoPar AB. Det är ett syntetiskt drivmedel först framtaget av arbetsmiljöskäl för användning i gruvor och andra slutna utrymmen. Det tillverkas av gas från olika biologiska massor och rötslam och upp-fyller EN590-standard, klarar lång lagring utan förändringar och ger kraftigt minskade emissioner och partikelutsläpp jämfört med vanlig dieselolja. TJF har nu använt detta bränsle i 10 år med bara goda erfarenheter. Går att blanda med vanlig diesel. Inga hälsoeffekter och minskat motorslitage, m.a.o. ett mycket miljö-vänligt alternativ.


Intresserade kan kontakta EcoPar: www.ecopar.se.


Vad kan man hitta i gamla hus och hur för-ena nya krav i gamla miljöer?


Föreläsare arkitekt från Västervik med renoveringserfarenhet. Gav en genomgång av en mängd olika byggnadsmaterial som använts i byggnader från sent 1800-tal och framåt. Flera av dessa anser vi i dag vara direkt olämpliga eller hälsofarliga i byggnader. Vid renoveringar kan de behöva saneras bort med varierande svårigheter. Även hussvamp ingår i problem med bristfälliga konstruktioner. Rostskydds-behandling med färger (Isotrol) från Introteknik AB på Lidingö har gett mycket goda resultat utan inblandning av bly och andra farliga ämnen. JTJ har goda erfarenheter av detta. Även tilläggsisoleringar vid renoveringar be-rördes ur ekonomisk synvinkel med tanke på deras ibland långa återbetalningstider.


Fysisk planering och järnvägar.


Föreläsare Daniel Niklasson - TJF och planarkitekt i Västerviks kommun. Visade exempel på hur den moderna stadsplaneringen inte alltid visar hänsyn till befintliga verksamheter, t.ex. i form av museijärnvägar i attraktiva centrala lägen och hur man kan gå tillväga för att jämka ihop kommunala önskemål med den egna verksamheten. Det gäller framför allt att försöka vara ute och ta en dialog med kommunerna så tidigt som möjligt när man får reda på att ett planärende är under utredning. Då han man bäst chans att få gehör för egna synpunkter.


Därmed var höstmötet avlutat. Efter en gemensam lunch åkte var och en hem till sitt eller tog en extra rälsbussresa innan dess.


Det var med andra ord många mycket tänk-värda aspekter på vår museala verksamhet vi fick ta del av denna helg. Vi tackar TJF och SJHV för ett mycket väl arrangerat möte.


/ Håkan Nordenadler


Möteshandlingar

TS Nationellt tillstånd

Årsmötesprotokoll


 

Museibanornas Riksorganisation, c/o Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21  STOCKHOLM

info@museibanorna.se

webmaster: MRO:s Styrelse