Säkerhet

Säkerhetsseminarium


Säkerhetsseminarium i Mjölby, 2018-01-13--14Helgen 12-13 januari höll MRO sitt årliga säkerhetssemenarium i Mjölby.

Lördagen inleddes med att Ragnar Hellborg hälsade de 37 deltagarna från 18 föreningar välkomna till och presenterade semminarieledarna Peter Heller och Peter Sjökvist.

Därefter presenterades deltagarna från vilken förening de representerade och vilken säkerhetsfunktion de har.


Första punkten var genomgång av 2017 års verksamhet, olyckor, tillbud och incidenter av närvarande föreningar. Ett flertal föreningar har haft tillståndsärenden mot TS. Andra vanliga problem är spårspring och plankorsningsolyckor.


Reflektioner;


Ringa trafik innebär spårspring,

enkla trafik fall, regelverket ifrågasätts

viktigt med riskanalys när nya fordon och ny gamla fordon tas i drift

Säkerhetskulturen i föreningarna hålls högt

Vad har gjorts för att utveckla säkerhetsarbetet I föreningarna var dagens nästa punkt. Samtliga föreningar redovisade 2018:års säkerhetsarbetet. Flertal föreningar har sett över sin organisation styrelsen/förvaltningen/medlem. Genomgående var ett fortlöpande utveckling i alla avdelningar av säkerhets uppföljning.


Berni Gumauskas visade bilder från utveckling av koppel och säkerhetskedjor


Säkerhetsdirektivet och grunden för lagstiftningen, Peter Sjökvist.

Från FEJ till CSM

Föreningen för Enskilda Järnvägar. Vägverket tillsynsmyndighet

Riskhantering. Ha på fötterna – ta ställning – förarbeten.

Common  Security Management


Kvällen avslutades med öl provning och en god middag..Efter frukost inledes söndagen.

På uppdrag av MRO:s styrelse har Krister Wedin åtagit sig att bevaka av TS nya och ändrade föreskrifter. Bevakningen innebär vad som är nya, ändrade föreskrifter från TS. Kommentarer och sammandrag, skickas ut enligt samma distributionslista som MRO-Aktuellt.


Tillståndshavarens ansvar Peter Heller. En anmälan om brott mot järnvägslagen redovisades. Det gällde tågtrafik på Norrköpings hamnspår.

Vad berör detta MRO banor?

Trafikutövare/Järnvägs Förvaltningen ansvarar för all personal och fordon som lånas in från annan förening. Se TS hemsida om Tillståndshavarens ansvar.


Nationella tillstånd för järnväg funktionellt skilt från unionens järnvägsnät. Åke Paulsson. Befintliga nuvarande särskilda tillstånd upphör 2018-12-31. MRO väntar på TS kontakt.


Ångloks körning vid brandfara Peter Heller. Grundregel, vid brandrisk 4 brandbevaknings tåg utsättes, A-fordons färd, vid brandrisk 5 ej ånglok. Brandbevakning 600-900 meter efter tåg. Tågledare beslutar. Reglerna varierar mellan olika föreningar.


Nya MRO Säo 14 hur är läget? SkLJ implementerar denna under hösten 2018.  JTJ pågår. ÖSlJ ej påbörjat. GHJ inför ej. AGJ inför ej.


Hälsokrav genomgång av regelverket, Daniel Sundström Vad gäller för fristående banor, lokförare eller inte?


Lokförare direktivet BV-FS 2000:4 – TSFS 2011:61, för fristående banor gäller 2013:50. Använd blankett enligt 2013:50


Kursledningen Peter Heller och Peter Sjökvist samt Ragnar Hellborg avtackades för en mycket givande och väl genomförd 7:e säkerhetskonferens.


Åke Paulsson


Dokument från säkerhetssminariumet


Agenda

Snabb referat

Lagstiftning säkdirektiv 2018

Nationellt tillstandet

TSFS 2015-35

Tågkrasschen i LerumBoken

Transportstyrelsens agerande gentemot museijärnvägar

Denna bok vill skildra det arbete som Museibanornas Riksorganisation, MRO,nödgats utföra de senaste sex åren för att bevaka och tillvarata de svenska museibanornas intressen vid kontakter med myndigheterna. Begynnelsen till det hela kom när tillsynsmyndigheten för järnvägar – det vill säga Transportstyrelsen TS – avregeringen fick i uppdrag att förbereda föravgiftsbeläggning av sin verksamhet.

:

1. TS gjorde en konsekvensanalys av denplanerade åtgärden, den kom dock inte att omfatta museijärnvägarnas verksamhet.


2. Diskussionerna mellan MRO och TS blev mycket långvariga och resurskrävande och sträckte sig över mer än 6 år. Så småningom kom också departement, riksdag och regering att involveras.


3. Trots det omfattande arbetet blev själva grundfrågan obesvarad: hur ser kostnadsnyttoanalysen, som ligger till grund för och motiverar TS omfattande verksamhet som berör museibanornas riskbild, ut?


Bokens tre författare, som för MRO har genomfört denna komplicerade och tidskrävande intressebevakning, har en samlad erfarenhet av museibane verksamhet ända sedan den första svenska banan grundades år 1959. Författarna har djupgående kunskaper i alla frågor som rör administration och drift av ett järnvägs- och kulturhistorisktmuseum i form av en museibana. De har också praktiska erfarenheter av trafiktjänst och av reparations- och underhållsarbeten.Bokens författare Ragnar Hellborg, Sven Freden och Björn von Sydow vid pressträff i Mariefred 2016-09-24.

Museibanornas Riksorganisation, c/o Djurgårdslinjen, Falkenbergsgatan 2, 115 21  STOCKHOLM

info@museibanorna.se

webmaster: MRO:s Styrelse