Säkerhetsseminarium

Säkerhetseminarium i Mjölby
2017-01-14--15

 

Säkerhetseminarium i Mjölby
2018-01-13--14


 

 

Boken
Transportstyrelsens agerande gentemot museijärnvägar

Denna bok vill skildra det arbete som Museibanornas Riksorganisation, MRO,nödgats utföra de senaste sex åren för att bevaka och tillvarata de svenska museibanornas intressen vid kontakter med myndigheterna. Begynnelsen till det hela kom när tillsynsmyndigheten för järnvägar – det vill säga Transportstyrelsen TS – avregeringen fick i uppdrag att förbereda föravgiftsbeläggning av sin verksamhet.
:
1. TS gjorde en konsekvensanalys av denplanerade åtgärden, den kom dock inte att omfatta museijärnvägarnas verksamhet.

2. Diskussionerna mellan MRO och TS blev mycket långvariga och resurskrävande och sträckte sig över mer än 6 år. Så småningom kom också departement, riksdag och regering att involveras.

3. Trots det omfattande arbetet blev själva grundfrågan obesvarad: hur ser kostnadsnyttoanalysen, som ligger till grund för och motiverar TS omfattande verksamhet som berör museibanornas riskbild, ut?

Bokens tre författare, som för MRO har genomfört denna komplicerade och tidskrävande intressebevakning, har en samlad erfarenhet av museibane verksamhet ända sedan den första svenska banan grundades år 1959. Författarna har djupgående kunskaper i alla frågor som rör administration och drift av ett järnvägs- och kulturhistorisktmuseum i form av en museibana. De har också praktiska erfarenheter av trafiktjänst och av reparations- och underhållsarbeten.

Bokens författare Ragnar Hellborg, Sven Freden och Björn von Sydow vid pressträff i Mariefred 2016-09-24
 

Åter till topp på sidan