Vad är Museibanornas RiksOrganisation (MRO)?


MRO är en sammanslutning av Sveriges museibanor, dvs föreningar vars syfte är att restaurera, eller rekonstruera, och i drift visa en fullt fungerande äldre järnväg, eller spårväg. Alla MROs medlemmar har fullt ansvar för egen bana och trafik.     Medlemsbanornas olika bakgrund och förutsättningar ger givetvis besökarna möjlighet att uppleva många olika typer av äldre järnväg, alltifrån normalspår till den smalaste spårvidden 600 mm. Även spårvägstrafik finns representerad bland medlemsbanorna. 

MROs medlemsgrupp

För att bli medlem i MRO krävs att föreningen kan inlemmas i en för medlemmarna i relevanta avseenden homogen grupp. Denna grupp karaktäriseras av
 Verksamheten omfattas av järnvägslagen eller av lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Medlemmarna är infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag respektive spårinnehavare och trafikutövare enligt lagstiftningen.
 Det övergripande målet för verksamheter är att i drift visa en i möjligaste mån historiskt korrekt äldre järnvägs- eller spårvägsverksamhet
 Biljettintäkter och försäljning utgör den huvudsakliga inkomstkällan
 Verksamheten grundar sig väsentligen på ideellt, oavlönat arbete

MROs verksamhet

MRO skapades i första hand för att vara ett språkrör mot myndigheter och forum för kontakter mellan medlemsföreningarna.

MROs sammanhållande länk är de två årliga medlemsmötena samt en vald styrelse om tre ledamöter, vilka ansvarar för den löpande verksamheten.

För de föreningar som har behov av speciell sakkunskap finns inom MRO ett antal konsulter, f.n. inom områdena juridik, försäkringar och säkerhet.

MRO har under de senaste åren arrangerat seminarier med inriktning på områden där vi dels velat föra ut medlemmarnas budskap, dels har velat få ny och aktuell kunskap från personer utanför vår krets. De senaste seminarierna har handlat om koleldning och emissioner (med flera utländska deltagare) samt om museibanornas roll i kulturvärlden (med deltagande från bland annat Järnvägsmuseum och Riksantikvarieämbetet)

Under senare år har MRO satsat allt mer på att skapa arbetsgrupper inom olika aktuella områden. Detta har hittills varit mycket framgångsrikt.
F.n. finns följande grupper:
  MRO Trafiksäkerhetsinstruktion/Säkerhetsordning (TRI/Säo)
  Ångloksteknik mm
  Banteknik
   Marknad och PR-grupp

Internationellt

MRO är medlemmar i FEDECRAIL, European Federation of Museum & Tourist Railways.
   Detta medlemskap syftar till att stärka det internationella samarbetet mellan museibanorna, vars problem och frågeställningar ofta är de samma, oavsett geografisk placering.

 

Styrelse:
Englund Per 0768-42 54 78
Håkan Nordenadler 0702-67 82 73
Paulsson Åke 0702-49 49 54


E-post till MRO:
info@museibanorna.se

 

Postadress till MRO:
Museibanornas Riksorganisation (MRO)
Box 53
647 22  MARIEFRED


Bankgiro:
465-0727

Organisations nr:
802474-2648