Senaste nytt

Museibanornas Riksorganisation vårmöte i Köping.
10 mars 2018


Foto H Nordenadler


Denna helg samlades både JHRF och MRO delegater i Köping. JHRF höll sitt tvådagars både vår- och årsmöte medan MRO hade sitt endagars vårmöte. Vår värd var Köping-Uttersbergs Järnvägsmuseiförening. (KUJmf)

Programmet inleddes med att KUJmf:s lokstall och museum var öppet för besök kring lunchtiden på lördagen. De ligger i Köpings hamn intill mynningen av Köpingsån. Lokstallet är relativt nybyggt och inhyser deras samling av gamla vagnar och ett ånglok. Alla har rullat på f.d. KUJ. Spårvidden är udda, 1093 mm. Museet ligger intill i den pampiga, långa stationsbyggnaden för KURJ. Planer på förlängning av de befintliga spåren utanför lokstallet har strandat på höga kostnader för att stabilisera marken under den gamla kajplanen.

Mötena var förlagda till hotell Scheele en dryg kilometer från museerna. Efter en lunch höll våra organisationer sina enskilda möten i två intilliggande samlingssalar. Det var mycket praktiskt ordnat, för när det var dags för det gemensamma mötet MRO-JHRF, var det bara att dra undan skiljeväggen mellan de två lokalerna så fick alla god plats.

Sammandrag av frågor på vårmötet
I samband med att senaste höstmöte beslutade införa att styrelsen kan utökas med en suppleant, aktualiserades också frågan att modernisera stadgarna även på andra punkter. En kommitté har funderat vidare på frågan och rapporterade om preliminära förslag. De skall arbeta vidare och lägga fram ett genomarbetat förslag till kommande höstmöte för beslut

- Det finns önskemål om att vi inom MRO:s regi försöker få fram personer som kan leda utbildningar inom bana, signal och fordonsbesiktning. Ett slutmål är att de utbildade skall kunna fungera som besiktningsmän med sär-skilda kunskaper om de speciella förutsättningar som råder för museijärnvägarna med sin ålderdomliga teknik. Den kunskapen finns nästan inte längre hos de kommersiella be-siktningsföretagen i dag. En sådan besiktningsman från någon förening skall kunna hjälpa andra föreningar att genomföra neutrala besiktningar hos dem.
 
Det finns ett ”hot” i form av EU:s 4:e järn-vägspaket. Där finns ett krav att alla järnvägs-vagnar inom EU skall vara registrerade hos en särskilt certifierad underhållsverkstad, där vagnen skall servas. Det finns en risk att det även drabbar museibanor på fristående järn-vägar, om inga nationella undantag medges för oss. En certifiering av varje banas egen verkstad skulle bli extremt dyrbar för våra ideella verksamheter och innebära en avse-värd byråkrati. Frågan skall bevakas.
 
Alla föreningar har fått material från Transportstyrelsen om de nya nationella trafiktill-stånden. Några föreningar har redan skickat in ansökningar, andra håller på med dem. Det måste göras under detta år.


Foto: B-E Tapper
 
Inom en relativt snar framtid kan det bli aktuellt att även omforma de nu gällande infra-strukturtillstånden till nya nationella sådana enligt samma princip som gäller för trafiktillstånden.
 
- MRO skall deltaga vid Almedalsveckan i Visby i juli i år. Det blir i en något förenklad form. Inga seminarier kommer att hållas. Våra erfarenheter av mycket dåligt intresse hos utomstående besökare väger tungt. I stället siktar vi på allmän information om vår verk-samhet. Den hittills använda godsvagnen från GHJ kommer att ersättas av ångloket ”Loke” från Galtströms Järnväg som publikmagnet. Flera av medlemmarna i Transporthistoriskt Nätverk har valt att utebli i år. Vi har samma placering i Visby hamn som tidigare.
 
- Vår europeiska museiorganisation Fedecrail har i flera år anordnat ett järnvägsläger för ungdomar upp t.o.m. 21 års ålder. Det har vandrat mellan olika länder. I år är det Sveri-ges tur att vara värd för lägret. Tiden kommer att delas mellan ULJ och MUMA. Det genom-förs första veckan i augusti. Kostnaden för deltagande är kraftigt subventionerad av Fedecrail. Även ungdom från Sverige är väl-komna att delta. En officiell inbjudan bifogas detta utskick.
 
- En gästdeltagare från Rotary informerade om projektet Integration Works. Avsikten är att ge invandrare som redan har rätt yrkes-kunskaper i bagaget bättre möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Till subventionerad kostnad får de deltaga i renovering av gamla järnvägsvagnar hos MRO-föreningarna. Även flera statliga myndigheter är med i detta samarbete. Först ut är GHJ, SkJ och SRJ. En information om programmet bifogas detta utskick.
 
- Tiden för MRO höstmöte bestämdes till lördag-söndag 29-30 september 2018. Värd för mötet blir Anten-Gräfsnäs Järnväg vid Alingsås. Närmare information om detta kommer i MRO-aktuellt under augusti månad.
 
- MRO vårmöte 2019 kan om möjligt placeras hos Arbetets Museum i Norrköping. Det finns en idé om att göra även detta möte till ett förkortat tvådagarsmöte med övernattning för att tidsmässigt underlätta delegaternas resor till och från mötet. Mer om det senare

 - Som gäst på vårmötet hälsade vi Risten-Lakvik Järnväg i Östergötland välkomna. De har ansökt om att få bli medlemmar i MRO och presenterade sin verksamhet. De har en bana med 600 mm spårvidd, trafik sommartid och en stor både lok- och vagnpark. Bland vagnarna kan nämnas Sveriges nu äldsta beva-rade järnvägsvagnar från ÅBJ och ca år 1860. Mötet beviljade deras ansökning och vi hälsar dem välkomna som fullvärdig medlem i MRO-kretsen.
 
Även Skåne-Smålands Järnväg hade ansökt om medlemskap. De hade tyvärr inte tillfälle att själva närvara i Köping, men mötet beviljade deras ansökan som associerad medlem.
 
- Under rubriken Övriga frågor meddelades att MUMA i Malmköping sedan flera år an-ordnat ett veckoläger för ungdomar där de får medverka vid underhåll av spårvagnarna. De inbjuder i år också intresserade ungdomar från andra MRO-föreningar att delta. En in-bjudan kommer att bifogas nästa nummer av MRO-aktuellt.

 Vid det efterföljande gemensamma mötet MRO-JHRF fördes separata anteckningar.
 
Håkan Nordenadler

Minnesanteckningar MRO
Minnesanteckningar JHRF/MRO
Invitation to the 12th Fedecrail Youth Exchange 2018 - SWEDEN
Integration Work

 

 
Museibanornas Riksorganisation höstmöte i Västervik,
21-22 oktober 2017

Referat från höstmötet i Västervik 21-22 oktober 2017

Års- och höstmötet 2017 gick av stapeln i Västervik med Tjustbygdens Järnvägsförening och Smalspårsjärnvägen Hultsfred- Västervik som värdar. Det blev ett i alla avseenden trevligt och lyckat program. Aktiviteterna fanns sam-lade inom bara 150 meters avstånd från varandra, d.v.s. järnvägsstationen, hotellet och föreläsningslokalen. Både MRO och JHRF hade sina höstmöten samtidigt här. Vi fick möjligheter att bese hela banan mellan Västervik och Hultsfred både lördag förmiddag och söndag eftermiddag. Och förstås också tid för besök i lokstallar och verkstäder. Ovanliga inslag detta år var dels en kvällsresa till Verkebäck för allmänt mingel och umgänge samt söndagens föreläsningsserie om miljö- och planfrågor kring våra järnvägar.

Lördag 21 oktober.

Nationellt trafiktillstånd.

Lördagens program inleddes på eftermiddagen med att Martin Fridleifer och Ida Fri-berg från Transportstyrelsen (TS) föreläste om det nya nationella trafiktillståndet. Underlag för presentationen var ett bildspel i Power-Point. Detta bildspel har vi fått tillgång till från TS och bifogas detta utskick av MRO-aktuellt. Det får fritt delges övriga berörda inom föreningarna. En kort sammanfattning av informationen finns att läsa under punkt 20, Övriga frågor som inte föranmälts, i protokollet från årsmötet som också bifogas detta utskick. Föreningarna kommer under hösten 2017 att bli kontaktade av TS angående procedurer m.m. kring det nya nationella trafiktillståndet. I samband med TS föreläsning ställdes ett par tillhörande frågor från deltagarna som inte kunde besvaras direkt. I efterhand har vi fått svar på dessa frågor. De gällde: - Tidsgräns för de nya tillstånden? Svaret är att det inte finns någon tidsgräns för det nya trafiksäkerhetstillståndet och sannolikt inte heller för det planerade nya nationella infra-strukturtillståndet. De gäller alltså tills vidare, om det inte inträffar något exceptionellt som ger anledning att återkalla dem. - Vilka förändringar i föreningarnas säker-hetsstyrningssystem behöver anmälas till TS? Svaret är inte enkelt att ge. Att ändra i sitt säkerhetsstyrningssystem i form av nya eller uppdaterade rutiner är oftast inte något som behöver anmälas, utan kan och ska hanteras i den egna säkerhetsstyrningen. När det däremot rör sig om att arbetssätt förändras i stor omfattning så kan det bli aktuellt att anmäla det till oss, om det är väsentliga förändringar i det som utgjort grunden för det tillstånd som en gång getts. I dessa fall är det upp till er som tillståndshavare att värdera om det är en väsentlig ändring.

 Årsmötet.

Efter Transportstyrelsens föreläsning var det dags för MRO formella årsmöte. Protokollet från mötet bifogas detta utskick av MRO-aktuellt. Funktionärerna omvaldes så när som på att vi fick en ny revisorssuppleant i Kjell G Bränge från ULJ. Största nyhet var att mötet beslöt om en stadgeändring för att medge val av en suppleant i styrelsen. Som förste inne-havare av denna position valdes Henrik Grimlander från SkJ. En presentation av honom finns på annan plats i detta utskick. Årsavgiften blir oförändrad och som förut i form av en procentsats på föreningarnas intäkter i sam-band med trafiken. MRO kassör kommer se-nare att begära in dessa uppgifter från föreningarna. Vårmötet 2018 äger rum i Köping med KUJmf som värd. Års- och höstmötet 2018 äger rum i Alingsås med AGJ som värd. Mötet beslöt också att anta en ny medlem i MRO. Vi hälsar därför Dellenbanan i Hälsingland välkommen till MRO i form av associerad medlem.

För att hjälpa föreningarna att hålla koll på Transportstyrelsens nya eller förändrade före-skrifter, har vi engagerat Krister Wedin i Östersund. Han tar på sig att bevaka TS hemsida m.m. och meddela föreningarna om något har kommit som berör oss museijärnvägar.

Efter det formella årsmötet talade bl.a. Roland Bol om Fedecrails arbetsgrupp HOG, där han är svensk representant. Där har man initierat en utredning om den positiva verkan en museijärnväg kan ha på bygdens turist- och nä-ringsliv. Han ställde en fråga till föreningarna: ”Har ni en studie som belyser den ekonomiska vinsten med att ha en museijärnväg i bygden? Allra helst en som kvantifierar vinsten i pengar eller arbetstillfällen, men det är naturligtvis svårt. Det är inte meningen att ni ska genom-föra en sådan studie, men den kan vara gjord inom ramen för en Leader-ansökan, ansökan hos RAÄ, länet eller kommunen, eller liknande. Syftet med frågan är att kunna göra en sammanställning från flera länder på europeisk nivå, som kan användas när någon (myndig-het) försöker köra över oss ”för att vi är en obetydlig lekstuga”. Skicka gärna en beskrivning till: rolabol@gmail.com. ”

 Gemensamt MRO - JHRF-möte.

Efter MRO:s årsmöte samlades både MRO och JHRF delegater till ett möte om gemensamma frågor. Ett utförligt referat från det mötet bifogas detta utskick av MRO-aktuellt Där bör särskilt nämnas diskussionerna kring försäkringsfrågor, vilka berör alla föreningar. En stor sak är att museiföreningarna nu har fått in Tågoperatörernas ansvarsförsäkring i försäkringspaketet, vilket sänkt kostnaderna påtagligt. Den beräknar premier efter procent av omsättningen. För skadade fordon kan man t.ex. räkna på högsta ersättningskostnad för ett fordon av flera och får då full ersättning för den vid totalskada. Om flera skadas ersätts bara en. Det är ett sätt att sänka premierna, men öka riskerna ekonomiskt. För byggnader är det svårt att skriva återuppbyggnad till historiskt skick, alltså inte ens med moderna material och metoder. Jmf Elsa Anderssons konditori i Norberg. Generellt är god dokumentation av hus och rullande material viktig i sammanhanget JHRF planerar en olycksutredarutbildning och inbjuder MRO till samarbete.

JHRF planerar träff i Alvesta i slutet av februari för föreningar (även MRO) med fordon utrustade med Scaniamotorer.

Därmed var lördagens möten slut. Efter en gemensam middag bjöd TJF på kvällsresa med rälsbuss till Verkebäck. Där bjöds vi på mingel och tilltugg. Det blev många givande diskussioner kring våra järnvägar innan återfärd i nattmörker till Västervik. 

Söndag 22 oktober

Söndagens förmiddag ägnades åt fyra seminarier med tema kring miljö, mark och plane-ring

 Förorenad mark, och frågan om slipers luktar

Föreläsare från Västerviks kommun. Det finns ca 81500 misstänkt förorenade objekt i landet. De placeras i fyra riskklasser. Svåraste klassen 1 innehåller ca 990 st. objekt, den lindrigaste ca 55000 st. Statsbidrag för sanering betalas ut mest till klass 1-objekt. Primärt är verksam-hetsutövare på fastigheten ansvarig, sekundärt fastighetsägaren. TJF redogjorde för ett fall man drabbats av själva, där misstänkt lukt från ett slipersupplag anmäldes av en granne. TJF fick bekosta undersökning som frikände dem från den misstänkta lukten. Den visade sig senare komma från mögel i den klagandes egen källare! Vid kapning av slipers har man samlat in sågspånet och skickat det för destruktion.

 Alternativ till dieselbränsle.

Föreläsare från EcoPar AB. Det är ett syntetiskt drivmedel först framtaget av arbetsmiljöskäl för användning i gruvor och andra slutna utrymmen. Det tillverkas av gas från olika biologiska massor och rötslam och upp-fyller EN590-standard, klarar lång lagring utan förändringar och ger kraftigt minskade emissioner och partikelutsläpp jämfört med vanlig dieselolja. TJF har nu använt detta bränsle i 10 år med bara goda erfarenheter. Går att blanda med vanlig diesel. Inga hälsoeffekter och minskat motorslitage, m.a.o. ett mycket miljö-vänligt alternativ.

Intresserade kan kontakta EcoPar: www.ecopar.se.

 Vad kan man hitta i gamla hus och hur för-ena nya krav i gamla miljöer?

Föreläsare arkitekt från Västervik med renoveringserfarenhet. Gav en genomgång av en mängd olika byggnadsmaterial som använts i byggnader från sent 1800-tal och framåt. Flera av dessa anser vi i dag vara direkt olämpliga eller hälsofarliga i byggnader. Vid renoveringar kan de behöva saneras bort med varierande svårigheter. Även hussvamp ingår i problem med bristfälliga konstruktioner. Rostskydds-behandling med färger (Isotrol) från Introteknik AB på Lidingö har gett mycket goda resultat utan inblandning av bly och andra farliga ämnen. JTJ har goda erfarenheter av detta. Även tilläggsisoleringar vid renoveringar be-rördes ur ekonomisk synvinkel med tanke på deras ibland långa återbetalningstider.

 Fysisk planering och järnvägar.

Föreläsare Daniel Niklasson - TJF och planarkitekt i Västerviks kommun. Visade exempel på hur den moderna stadsplaneringen inte alltid visar hänsyn till befintliga verksamheter, t.ex. i form av museijärnvägar i attraktiva centrala lägen och hur man kan gå tillväga för att jämka ihop kommunala önskemål med den egna verksamheten. Det gäller framför allt att försöka vara ute och ta en dialog med kommunerna så tidigt som möjligt när man får reda på att ett planärende är under utredning. Då han man bäst chans att få gehör för egna synpunkter.

 Därmed var höstmötet avlutat. Efter en gemensam lunch åkte var och en hem till sitt eller tog en extra rälsbussresa innan dess.

 Det var med andra ord många mycket tänk-värda aspekter på vår museala verksamhet vi fick ta del av denna helg. Vi tackar TJF och SJHV för ett mycket väl arrangerat möte.

/ Håkan Nordenadler

 Möteshandlingar
 TS Nationellt tillstånd
Årsmötesprotokoll
JHRF/MRO gementsamt möte


Museibanornas Riksorganisation vårmöte i Nora,
4 mars 2017

Foto Håkan Norenadler


 

Sammandrag efter MRO vårmöte i Nora 2017-03-04.

- MRO styrelse har lagt fram ett förslag till stadgeändring som innebär att styrelsens numerär utökas från de nuvarande tre ledamöterna till att också innefatta en suppleant. Bakgrunden är att om någon eller några ledamöter drabbas av allvarlig ohälsa eller andra mer långvariga hinder för arbetet, blir det ett ogörligt tungt arbete för de återstående. Ett eventuellt fyllnadsval kan i dag inte göras förrän till nästa årsmöte.

Efter diskussion bifölls förslaget av de närvarande. Punkten kommer att tas upp på kommande årsmöte i höst för definitivt beslut.

- En arbetsgrupp har tagit sig an att utarbeta ett svar till Transportstyrelsen på deras remiss om yrkeskunnande för järnvägspersonal. Remissvaret kommenteras i en särskild notis i detta nummer.

- Vi fick en redogörelse för planerna inför Almedalsveckan i Visby. Vår närvaro är begränsad till tre dagar måndag-onsdag och liksom tidigare i samarbete med Transporthistoriskt nätverk. MRO kommer att representeras av tre personer. Gotlands kommun har i år kraftigt höjt avgifterna för utställningsytan och dessutom infört andra begränsningar. Trots det bör vi att kunna hålla den beräknade budgeten. Vi skall hålla några seminarier i vår uppställda godsvagn/konferenskolal. Förslag på teman för dessa mottas tacksamt av Åke Paulsson.

. Vi planerar ett särskilt seminarium för föreningarnas ordförande till helgen 11-12 november i år. Tänkt plats är samma som för säkerhetsseminarierna, dvs stadshotellet i Mjölby. Huvudtema är att belysa de ansvarsfrågor som vilar på ordförandena vid eventuella tillbud och även som arbetsgivare för anställd personal. Även andra likartade frågor kan tas upp.

- I samband med MRO årsmöte i Västervik kommer det sannolikt att ordnas ett miniseminarium kring miljöfrågor. Som utövare av en emellanåt nersmutsande verksamhet finns det all anledning att fundera över hur vi kan förebygga och bemöta eventuella klagomål på verksamheten.

. Vi fick en översiktlig beskrivning av hur de olika europeiska museala organisationerna fungerar. Det handlade om Fedecrail, HOG och EUAR (tidigare benämnt ERA). Deras främsta syfte är att bevaka de europeiska järnvägsreglementena och arbeta för att de inte skall inverka menligt på den museala järnvägstrafiken. Den har ju ofta speciella förutsättningar som skiljer sig från dagens kommersiella och gränsöverskridande trafik.

- KUJmf informerade om de speciella problem som man drabbas av då man inte verkar under Järnvägslagen, utan under Ordningslagen och Förordningen om besiktning av tivolianläggningar. Framför allt gäller det de relativt stora och årliga kostnaderna för säkerhetsbesiktning. Vid den efterföljande diskussionen framkom flera förslag på hur man skulle kunna agera för att reducera dessa kostnader.

- MRO års- och höstmöte 2017 bestämdes till dagarna 21-22 oktober och till platsen Västervik med TJF/FAS som värd. Mer om detta i senare nummer av MRO-aktuellt.

- MRO vårmöte 2018 skall äga rum hos KUJmf i Köping.

- De officiella mötesanteckningarna från Nora finns inlagda på MRO hemsida under: museibanorna.se > bibliotek > mötesanteckningar.

 


Foto Håkan Norenadler

 

 

Museibanornas Riksorganisation årsmöte i Hesselby,
1-2 oktober 2016

Foto Åke Paulsson

MRO Årsmöte i Hesselby 2016-10-01

Museibanornas Riksorganisation hade höst/årsmöte i Hesselby, 1-2 oktober 2016.

Lördagen inleddes med studiebesök på Gotlands Whisky på Roma Sockerbruk. Därefter samlades delegaterna på Roma station där ångtåget väntad på att föra delegaterna till Hesselby. Under resan gjordes uppehåll på samtliga stationer och hållplatser, samt två foto körningar arrangerades. Väl framme i Hesselby var det visning av vagnhallarna, samt därefter en god lunch.
 
Årsmötesförhandling inledes med att MRO:s ordförande Per Englund hälsade välkomna. Årsmötet följde stadgeenliga punkter. Till mötesordförande valdes Staffan Beijer GHJ. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse redovisades och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret. Till ny styrelse valdes Per Englund ordf., Håkan Nordenadler och Åke Paulsson. Till valberedning valdes Ove Karlsson, samkallande, och Johan Winberg. Budgeten presenterades och medlemsavgiften fastställdes till totalt 75 tkr, fördelat på ca. 1,8% av respektive förenings trafik intäkt.
BJ:s ansökan om medlemskap i MRO, avslogs då BJ.s inte uppfyller MRO:s stadgars kriterier för medlemskap. MRO vårmöte 2017 hålles hos NBVJ 2017-03-04 och årsmötet hos TJF.
 
Efter sedvanliga inledande mötespunkter rapporterades läget med övergången till Säo 2014.
Försäkringsmäklare Anders Jepsson från Söderberg&Partners informerade om MRO försäkringarnas övergång från MARSH. Utförlig information kommer före årsskiftet.
Ragnar Hellborg rapporterade om kontakter med Previa om ramavtal. Ragnar Hellborg har kommit överens med Previa om ett centralt avtal som kan användas av alla förreningar.
Vinterns säkerhetsseminarium hålles 2017-01-16—17 i Mjölby med Peter Heller och Peter Sjöquist var seminarieledare.
Tågsläpp äger rum 2017-04-27. Tågsläpps grundprinciper är att det ska vara samma dag i hela Sverige, att ha öppet 10–16, att det ska vara ett Öppet-hus-arrangemang samt att man ska bjuda på gratis kaffe.
Åke Paulsson rapporterad om Almedalen. PR-gruppen består nu av en person och att man söker ytterliggare person till – det ska vara tre personer från MRO i Almedalen. Mötet beslutade om att MRO skall deltaga 2017 i Almedalen.
Johan Vinberg informerade om FEDECRAIL konferens. HOG-gruppen, som sköter arbetet med regelverk mot ERA, blir allt mer viktigt.
Samarbetet med Arbetsam diskuterades, efter framförallt problem med att museikatalogen tog slut i maj månad. Även samarbetet i Almedalen med Arbetsam har mer att önska.
Anders Svensson presenterade arbetet med årets Tågsommar .
Jenne Nunn från Seaton Tramway, England, informerade om marknadsföring och turistsatsning.
 
Efter mötet intogs en mycket god middag i Hesselby. Därefter var det åter tågresa till Roma och övernattning på Roma Brukshotell.
 
Söndagen arrangerades en bussutfärd till Tingstäde fästning. Ett komplett militärmuseum på norra Gotland. Ett mycket intressant anläggning, som idag åter är högaktuell.
 
Tack Gotland-Hesselby Järnväg för mycket trevligt och välarrangerade dagar.

 

Boken
Transportstyrelsens agerande gentemot museijärnvägar

Denna bok vill skildra det arbete som Museibanornas Riksorganisation, MRO,nödgats utföra de senaste sex åren för att bevaka och tillvarata de svenska museibanornas intressen vid kontakter med myndigheterna. Begynnelsen till det hela kom när tillsynsmyndigheten för järnvägar – det vill säga Transportstyrelsen TS – avregeringen fick i uppdrag att förbereda föravgiftsbeläggning av sin verksamhet.
:
1. TS gjorde en konsekvensanalys av denplanerade åtgärden, den kom dock inte att omfatta museijärnvägarnas verksamhet.

2. Diskussionerna mellan MRO och TS blev mycket långvariga och resurskrävande och sträckte sig över mer än 6 år. Så småningom kom också departement, riksdag och regering att involveras.

3. Trots det omfattande arbetet blev själva grundfrågan obesvarad: hur ser kostnadsnyttoanalysen, som ligger till grund för och motiverar TS omfattande verksamhet som berör museibanornas riskbild, ut?

Bokens tre författare, som för MRO har genomfört denna komplicerade och tidskrävande intressebevakning, har en samlad erfarenhet av museibane verksamhet ända sedan den första svenska banan grundades år 1959. Författarna har djupgående kunskaper i alla frågor som rör administration och drift av ett järnvägs- och kulturhistorisktmuseum i form av en museibana. De har också praktiska erfarenheter av trafiktjänst och av reparations- och underhållsarbeten.

Bokens författare Ragnar Hellborg, Sven Freden och Björn von Sydow vid pressträff i Mariefred 2016-09-24
Boken kostar 100 kr och kan beställas på ake@jarnvag.info

 

 

 


Museibanornas Riksorganisation vårsmöte i Vadstena,
5 mars 2016

Foto Åke Paulsson

Delegaterna samlades, på lördagen, över en kopp kaffe på Starby Hotell i Vadstena. Från 14 MRO föreningar, deltog 25 delegater.

Vårmötesförhandling inledes med att MRO:s nya ordförande Per Englund hälsade välkomna. Efter sedvanliga inledande mötespunkter rapporterades  läget med övergången till Säo 2014. MJ har infört SÄO 2014, inom SkLJ pågår implementeringen med planerad införande 2018. Arbetet med införandet har startat inom AGJ, JTJ och SKJ. Övriga föreningar avvaktar. Därefter genomgick Per Englund om vad som för tillfället görs inom MRO. Ett antal remisser har man svarar på. Två aktuella remissvar har sänts eller ska sändas in till Kulturdepartementet som handlar om utförsel av kulturföremål. Den andra gäller Museiutredningen, som föreslår att arbetslivsmuseibidraget ska flyttas från RAÄ till en föreslagen ny museimyndighet

Per Englund fortsatte med att RAÄ är väldigt nöjd med användandet av arbetlivsmuseibidraget och att det i år höjts till 8 MSEK. MRO har sökt centralorganisationsbidrag.. Per Englund berättade att han träffat Björn von Sydow och att denne framhållit att JHRF och MRO bör ha en röst samt leva upp till föreningsdemokratin.

Per Englund fortsatte med att samarbetet inom TransporthistorisktNätverk (ThN) är bra, men kan inte än klara av gemensamma remissvar.

Ragnar Hellborg rapporterade om kontakter med Previa om ramavtal. Ragnar Hellborg har kommit överens med Previa om ett centralt avtal som kan användas av alla föreningar – detta har skrivits på för en månad sedan. Detta har sänkt kostnaden till 0,- för själva avtalet och intresserade banor kan rekvirera hängavtal.

Ragnar Hellborg berättade att vinterns säkerhetsseminarium 2016-01-16—17 samlade 24 personer och att Peter Heller och Peter Sjöquist var seminarieledare. Seminariet ägnade en god stund åt rapporter av inträffade händelser, vilket var lärorikt. Medlemmarna uppskattar dessa seminarier och styrelsen har beslutat att fortsätta med dem.

Åke Paulsson meddelade att Tågsläpp äger rum 2016-04-24 och att 22 deltagare har anmält sig, vilket tyvärr är färre än tidigare år. Villkoren har diskuterats i Järnvägshistoriskt Forum. Han framhöll att Tågsläpps grundprinciper är att det ska vara samma dag i hela Sverige, att ha öppet 10–16, att det ska vara ett Öppet-hus-arrangemang samt att man ska bjuda på gratis kaffe. Tågsläpp har blivit en tradition som nu löper självgående – evenemanget är
Beslutades att fortsätta med evenemanget Tågsläpp enligt grundprinciperna ovan

Åke Paulsson rapporterad om Almedalen. PR-gruppen består nu av en person och att man söker ytterliggarea en person till – det ska vara tre personer från MRO i Almedalen. Deltagandet i Almedalen minskar i år till måndag–onsdag och sker tillsammans med ThN, gruppen behöver bra föredragshållare och idéer till seminarier.

Per Englund informerade om att  tjejgruppen har kommit igång igen, med MRO sekreterare Alexandra Sjöberg och Mimmi Mickelsen från SSS. Det är tänkt att tjejgruppen  skall besöka MRO föreningarna med arrangemang för att locka kvinnor. Åke Paulsson efterlyste redovisningar från mottagarna av tjejpengar.

Per Englund berättade att Sten Erson-Wester inte har kunnat komma p g a att han har varit sjuk. Mötet framförde en hälsning till Sten Ersson-Wester. Johan Vinberg berättade att årets FEDECRAIL konferens äger rum i Österrike och att Per Englund åker från MRO. Arbetet i HOG-gruppen, som sköter arbetet med regelverk mot ERA, blir allt mer viktigt..

Anders Svensson presenterade arbetet med årets Tågsommar .

Plats för höstmöte 2016 avses vara på GHJ 2016-10-01—02.
Beslutades att anordna höst- och årsmöte i Hesselby enligt förslag.

Per Englund meddelade att MRO fått ett erbjudande från NBVJ att arrangera vårmötet 2017 i Nora.
Beslutades att anta detta erbjudande – datum beslutas vid höstmötet.

Per Englund berättade att FEDECRAIL vill ha in uppgifter kolförbrukning – man ser en risk för förbud och vill visa hur liten inverkan denna sektors användning har. Banorna ska skicka in sina uppgifter, så sammanställer JHRF och MRO uppgifterna och skickar in till FEDECRAIL

Åke Paulsson påpekade att styrelsen har ett uppdrag att se över medlemsavgifter.

Medlemsavgifterna har hittills tagits ut i tre nivåer och föreslås att i stället lägga 2 % på banornas trafikintäkter, dock lägst 1 000,- och högst 10 000,-. Avsikten är att gå över till procentuell medlemsavgift och man ska jobba vidare på detta inom styrelsen.
Beslutades att styrelsen får fortsätta med förslaget att läggas fram för höstmötet.

Per Englund berättade att en Ordförandeutbildning är planerad. Per framhöll att denna utbildning handlar om trafiksäkerhetsansvar.

Efter en gemensam lunch besökte delegaterna Vadstena station och WFJ.s lokstall. Dagen avslutades med en resa med Yp.
Tack Wadstena-Fågelsta  Järnväg för välarrangerad och trevlig dag.

Åke

 

Museibanornas Riksorganisation hade sitt årsmöte i
Ohs Bruk,
helgen 3-4 oktober.


Bohr station, foto Åke Paulsson

 

Delegaterna samlades, på lördagen, över en kopp kaffe i Bor. Därefter åkte vi ånglokståg på den 15 km långa, 600 mm smalspåriga järnvägen, till Ohs Bruk. Väl framme var det dags för lunch. Därefter vidtogs årsmötesförhandling, med sedvanliga årsmötespunkter. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning presenterades. Efter att revisorn läst upp revisionsberättelsen, beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Därefter vidtogs val av styrelsen. MRO:s ordförande Ragnar Hellborg hade efter sex år avsagts sig omval. Till ny styrelse valdes ordförande Per Englund, ÖSlJ, ledamöter Alexandra Sjöberg ULJ och Åke Paulsson SkLJ. Till valberedning valdes Ante Svensson GHJ och Ove Karlsson SkLJ. Årsmötet avslutades med avtackning av Ragnar Hellborg, Lizette Hidlund och Per-Olof Söderpalm. Dagens sista punkt var Torsten Nilsson, som har slutat på Arbetsam och numera är verksam på Flygvapenmuseet, som kåserade över museibanorna.
Därefter åkte vi med veteranbuss till hotellet i Värnamo och gemensam middag.

Söndagen inleddes med veteranbuss resa åter till Ohs, där rundvandring på anläggningen ägde rum.
Mötesförhandlingarna började med att Åke Svensson, Trafikverket, informerade om nya TVs järnvägsdatabas och de uppgifterna som krävs av museibanorna.
Nästa punkt var genomgång av remisser som har behandlats under året.
De nya MRO korten presenterades. Korten får nytt kreditskortsformat och med påtryckt innehavare.

Tågsläpp 2016 kommer att äga rum söndagen den 24 april.
Årets deltagande i Almedalen tillsammans med Transport historiskt Nätverk presenterades. Beslutades att MRO skall deltaga även 2016I Almedalen.
Införandet av SÄO 14 hos de olika museibanorna genomgicks.
Tjejgruppen presenterades fördelning av pengar för kvinnosatsningar, till Munkedals Järnväg och Skånska Järnvägar.
Dagens sista punkt var presentation av Fedecrail och deras ungdomsläger.

Efter gemensam lunch åkte vi veteranbuss tillbaka till Bor för återfärd hem.
Tack Ohs Bruk Järnväg för välarrangerade och trevliga två dagar. 

Åke Paulsson

 

Kringarrangemang vid MRO:s Vårmöte 7 mars 2015 hos
MUMA, Museispårvägen Malmköping AB

 


 De sex personerna i MRO-TRI grupp avtackas av MRO ordförande under Vårmötet för sin stora arbetsinsats,
foto Lars Granström
.


Vårmötet inleddes med att de flesta deltagarna anlände med morgontågen till
järnvägsstationen i Flen. Här hämtades vi ståndsmässigt med TGOJ 10.
Efter en kort färd på kanske 25 minuter anlände bussen till Malmköping och

MRO-föreningen MUMA. Efter nedläggningen av linjen Stålboga-Skebokvarn
på 1960-talet huserar spårvägsföreningen här. Anläggningen omfattar det
ursprungliga stationshuset och lokstallet samt några nyare byggnader, bangård
anpassad för spårvägstrafik, och några km av linjen norrut längs den vackra badsjön Hosjön.

Efter ankomsten kunde vi vandra runt i förråd och verkstad under sakkunnig
ledning av teknikansvarige Claes-Göran Kaselli. Efter en utmärkt lunch inleddes förhandlingarna efter att Thomas Lange valts till mötesordförande.
Den ståndsmässiga återfärden till Flen påbörjades vid 16-tiden i tid så att alla
kunde ta kvällstågen hem vid 17-tiden. Busschaufför och sammanhållande för
dagen var Thomas Lange. Stort tack till honom och hans medarbetare för allt jobb.

Ragnar Hellborg

 


 Besöket i den kombinerade verkstaden och förrådet visades under sakkunnig ledning,
foto Lars Granström
.

 


 Scania-busen från TGOJ klar för avgång till Flen,
foto Lars Granström


 

Kringarrangemang vid MRO:s Höstmöte 4-5 oktober 2014 hos SkJ.
Här finns ett kort referat från mötet skrivit av Ragnar Hellborg


Strax avfärd från Brösarp. Foto: Ragnar Hellborg

 

 

Åter till topp på sidan