Senaste nytt

Museibanornas Riksorganisation vårmöte i Nora,
4 mars 2017

Foto Håkan Norenadler


 

Sammandrag efter MRO vårmöte i Nora 2017-03-04.

- MRO styrelse har lagt fram ett förslag till stadgeändring som innebär att styrelsens numerär utökas från de nuvarande tre ledamöterna till att också innefatta en suppleant. Bakgrunden är att om någon eller några ledamöter drabbas av allvarlig ohälsa eller andra mer långvariga hinder för arbetet, blir det ett ogörligt tungt arbete för de återstående. Ett eventuellt fyllnadsval kan i dag inte göras förrän till nästa årsmöte.

Efter diskussion bifölls förslaget av de närvarande. Punkten kommer att tas upp på kommande årsmöte i höst för definitivt beslut.

- En arbetsgrupp har tagit sig an att utarbeta ett svar till Transportstyrelsen på deras remiss om yrkeskunnande för järnvägspersonal. Remissvaret kommenteras i en särskild notis i detta nummer.

- Vi fick en redogörelse för planerna inför Almedalsveckan i Visby. Vår närvaro är begränsad till tre dagar måndag-onsdag och liksom tidigare i samarbete med Transporthistoriskt nätverk. MRO kommer att representeras av tre personer. Gotlands kommun har i år kraftigt höjt avgifterna för utställningsytan och dessutom infört andra begränsningar. Trots det bör vi att kunna hålla den beräknade budgeten. Vi skall hålla några seminarier i vår uppställda godsvagn/konferenskolal. Förslag på teman för dessa mottas tacksamt av Åke Paulsson.

. Vi planerar ett särskilt seminarium för föreningarnas ordförande till helgen 11-12 november i år. Tänkt plats är samma som för säkerhetsseminarierna, dvs stadshotellet i Mjölby. Huvudtema är att belysa de ansvarsfrågor som vilar på ordförandena vid eventuella tillbud och även som arbetsgivare för anställd personal. Även andra likartade frågor kan tas upp.

- I samband med MRO årsmöte i Västervik kommer det sannolikt att ordnas ett miniseminarium kring miljöfrågor. Som utövare av en emellanåt nersmutsande verksamhet finns det all anledning att fundera över hur vi kan förebygga och bemöta eventuella klagomål på verksamheten.

. Vi fick en översiktlig beskrivning av hur de olika europeiska museala organisationerna fungerar. Det handlade om Fedecrail, HOG och EUAR (tidigare benämnt ERA). Deras främsta syfte är att bevaka de europeiska järnvägsreglementena och arbeta för att de inte skall inverka menligt på den museala järnvägstrafiken. Den har ju ofta speciella förutsättningar som skiljer sig från dagens kommersiella och gränsöverskridande trafik.

- KUJmf informerade om de speciella problem som man drabbas av då man inte verkar under Järnvägslagen, utan under Ordningslagen och Förordningen om besiktning av tivolianläggningar. Framför allt gäller det de relativt stora och årliga kostnaderna för säkerhetsbesiktning. Vid den efterföljande diskussionen framkom flera förslag på hur man skulle kunna agera för att reducera dessa kostnader.

- MRO års- och höstmöte 2017 bestämdes till dagarna 21-22 oktober och till platsen Västervik med TJF/FAS som värd. Mer om detta i senare nummer av MRO-aktuellt.

- MRO vårmöte 2018 skall äga rum hos KUJmf i Köping.

- De officiella mötesanteckningarna från Nora finns inlagda på MRO hemsida under: museibanorna.se > bibliotek > mötesanteckningar.

 


Foto Håkan Norenadler

 

Museibanornas Riksorganisation årsmöte i Hesselby,
1-2 oktober 2016

Foto Åke Paulsson

MRO Årsmöte i Hesselby 2016-10-01

Museibanornas Riksorganisation hade höst/årsmöte i Hesselby, 1-2 oktober 2016.

Lördagen inleddes med studiebesök på Gotlands Whisky på Roma Sockerbruk. Därefter samlades delegaterna på Roma station där ångtåget väntad på att föra delegaterna till Hesselby. Under resan gjordes uppehåll på samtliga stationer och hållplatser, samt två foto körningar arrangerades. Väl framme i Hesselby var det visning av vagnhallarna, samt därefter en god lunch.
 
Årsmötesförhandling inledes med att MRO:s ordförande Per Englund hälsade välkomna. Årsmötet följde stadgeenliga punkter. Till mötesordförande valdes Staffan Beijer GHJ. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse redovisades och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret. Till ny styrelse valdes Per Englund ordf., Håkan Nordenadler och Åke Paulsson. Till valberedning valdes Ove Karlsson, samkallande, och Johan Winberg. Budgeten presenterades och medlemsavgiften fastställdes till totalt 75 tkr, fördelat på ca. 1,8% av respektive förenings trafik intäkt.
BJ:s ansökan om medlemskap i MRO, avslogs då BJ.s inte uppfyller MRO:s stadgars kriterier för medlemskap. MRO vårmöte 2017 hålles hos NBVJ 2017-03-04 och årsmötet hos TJF.
 
Efter sedvanliga inledande mötespunkter rapporterades läget med övergången till Säo 2014.
Försäkringsmäklare Anders Jepsson från Söderberg&Partners informerade om MRO försäkringarnas övergång från MARSH. Utförlig information kommer före årsskiftet.
Ragnar Hellborg rapporterade om kontakter med Previa om ramavtal. Ragnar Hellborg har kommit överens med Previa om ett centralt avtal som kan användas av alla förreningar.
Vinterns säkerhetsseminarium hålles 2017-01-16—17 i Mjölby med Peter Heller och Peter Sjöquist var seminarieledare.
Tågsläpp äger rum 2017-04-27. Tågsläpps grundprinciper är att det ska vara samma dag i hela Sverige, att ha öppet 10–16, att det ska vara ett Öppet-hus-arrangemang samt att man ska bjuda på gratis kaffe.
Åke Paulsson rapporterad om Almedalen. PR-gruppen består nu av en person och att man söker ytterliggare person till – det ska vara tre personer från MRO i Almedalen. Mötet beslutade om att MRO skall deltaga 2017 i Almedalen.
Johan Vinberg informerade om FEDECRAIL konferens. HOG-gruppen, som sköter arbetet med regelverk mot ERA, blir allt mer viktigt.
Samarbetet med Arbetsam diskuterades, efter framförallt problem med att museikatalogen tog slut i maj månad. Även samarbetet i Almedalen med Arbetsam har mer att önska.
Anders Svensson presenterade arbetet med årets Tågsommar .
Jenne Nunn från Seaton Tramway, England, informerade om marknadsföring och turistsatsning.
 
Efter mötet intogs en mycket god middag i Hesselby. Därefter var det åter tågresa till Roma och övernattning på Roma Brukshotell.
 
Söndagen arrangerades en bussutfärd till Tingstäde fästning. Ett komplett militärmuseum på norra Gotland. Ett mycket intressant anläggning, som idag åter är högaktuell.
 
Tack Gotland-Hesselby Järnväg för mycket trevligt och välarrangerade dagar.

 

Boken
Transportstyrelsens agerande gentemot museijärnvägar

Denna bok vill skildra det arbete som Museibanornas Riksorganisation, MRO,nödgats utföra de senaste sex åren för att bevaka och tillvarata de svenska museibanornas intressen vid kontakter med myndigheterna. Begynnelsen till det hela kom när tillsynsmyndigheten för järnvägar – det vill säga Transportstyrelsen TS – avregeringen fick i uppdrag att förbereda föravgiftsbeläggning av sin verksamhet.
:
1. TS gjorde en konsekvensanalys av denplanerade åtgärden, den kom dock inte att omfatta museijärnvägarnas verksamhet.

2. Diskussionerna mellan MRO och TS blev mycket långvariga och resurskrävande och sträckte sig över mer än 6 år. Så småningom kom också departement, riksdag och regering att involveras.

3. Trots det omfattande arbetet blev själva grundfrågan obesvarad: hur ser kostnadsnyttoanalysen, som ligger till grund för och motiverar TS omfattande verksamhet som berör museibanornas riskbild, ut?

Bokens tre författare, som för MRO har genomfört denna komplicerade och tidskrävande intressebevakning, har en samlad erfarenhet av museibane verksamhet ända sedan den första svenska banan grundades år 1959. Författarna har djupgående kunskaper i alla frågor som rör administration och drift av ett järnvägs- och kulturhistorisktmuseum i form av en museibana. De har också praktiska erfarenheter av trafiktjänst och av reparations- och underhållsarbeten.

Bokens författare Ragnar Hellborg, Sven Freden och Björn von Sydow vid pressträff i Mariefred 2016-09-24
Boken kostar 100 kr och kan beställas på ake@jarnvag.info

 

 


Museibanornas Riksorganisation vårsmöte i Vadstena,
5 mars 2016

Foto Åke Paulsson

Delegaterna samlades, på lördagen, över en kopp kaffe på Starby Hotell i Vadstena. Från 14 MRO föreningar, deltog 25 delegater.

Vårmötesförhandling inledes med att MRO:s nya ordförande Per Englund hälsade välkomna. Efter sedvanliga inledande mötespunkter rapporterades  läget med övergången till Säo 2014. MJ har infört SÄO 2014, inom SkLJ pågår implementeringen med planerad införande 2018. Arbetet med införandet har startat inom AGJ, JTJ och SKJ. Övriga föreningar avvaktar. Därefter genomgick Per Englund om vad som för tillfället görs inom MRO. Ett antal remisser har man svarar på. Två aktuella remissvar har sänts eller ska sändas in till Kulturdepartementet som handlar om utförsel av kulturföremål. Den andra gäller Museiutredningen, som föreslår att arbetslivsmuseibidraget ska flyttas från RAÄ till en föreslagen ny museimyndighet

Per Englund fortsatte med att RAÄ är väldigt nöjd med användandet av arbetlivsmuseibidraget och att det i år höjts till 8 MSEK. MRO har sökt centralorganisationsbidrag.. Per Englund berättade att han träffat Björn von Sydow och att denne framhållit att JHRF och MRO bör ha en röst samt leva upp till föreningsdemokratin.

Per Englund fortsatte med att samarbetet inom TransporthistorisktNätverk (ThN) är bra, men kan inte än klara av gemensamma remissvar.

Ragnar Hellborg rapporterade om kontakter med Previa om ramavtal. Ragnar Hellborg har kommit överens med Previa om ett centralt avtal som kan användas av alla föreningar – detta har skrivits på för en månad sedan. Detta har sänkt kostnaden till 0,- för själva avtalet och intresserade banor kan rekvirera hängavtal.

Ragnar Hellborg berättade att vinterns säkerhetsseminarium 2016-01-16—17 samlade 24 personer och att Peter Heller och Peter Sjöquist var seminarieledare. Seminariet ägnade en god stund åt rapporter av inträffade händelser, vilket var lärorikt. Medlemmarna uppskattar dessa seminarier och styrelsen har beslutat att fortsätta med dem.

Åke Paulsson meddelade att Tågsläpp äger rum 2016-04-24 och att 22 deltagare har anmält sig, vilket tyvärr är färre än tidigare år. Villkoren har diskuterats i Järnvägshistoriskt Forum. Han framhöll att Tågsläpps grundprinciper är att det ska vara samma dag i hela Sverige, att ha öppet 10–16, att det ska vara ett Öppet-hus-arrangemang samt att man ska bjuda på gratis kaffe. Tågsläpp har blivit en tradition som nu löper självgående – evenemanget är
Beslutades att fortsätta med evenemanget Tågsläpp enligt grundprinciperna ovan

Åke Paulsson rapporterad om Almedalen. PR-gruppen består nu av en person och att man söker ytterliggarea en person till – det ska vara tre personer från MRO i Almedalen. Deltagandet i Almedalen minskar i år till måndag–onsdag och sker tillsammans med ThN, gruppen behöver bra föredragshållare och idéer till seminarier.

Per Englund informerade om att  tjejgruppen har kommit igång igen, med MRO sekreterare Alexandra Sjöberg och Mimmi Mickelsen från SSS. Det är tänkt att tjejgruppen  skall besöka MRO föreningarna med arrangemang för att locka kvinnor. Åke Paulsson efterlyste redovisningar från mottagarna av tjejpengar.

Per Englund berättade att Sten Erson-Wester inte har kunnat komma p g a att han har varit sjuk. Mötet framförde en hälsning till Sten Ersson-Wester. Johan Vinberg berättade att årets FEDECRAIL konferens äger rum i Österrike och att Per Englund åker från MRO. Arbetet i HOG-gruppen, som sköter arbetet med regelverk mot ERA, blir allt mer viktigt..

Anders Svensson presenterade arbetet med årets Tågsommar .

Plats för höstmöte 2016 avses vara på GHJ 2016-10-01—02.
Beslutades att anordna höst- och årsmöte i Hesselby enligt förslag.

Per Englund meddelade att MRO fått ett erbjudande från NBVJ att arrangera vårmötet 2017 i Nora.
Beslutades att anta detta erbjudande – datum beslutas vid höstmötet.

Per Englund berättade att FEDECRAIL vill ha in uppgifter kolförbrukning – man ser en risk för förbud och vill visa hur liten inverkan denna sektors användning har. Banorna ska skicka in sina uppgifter, så sammanställer JHRF och MRO uppgifterna och skickar in till FEDECRAIL

Åke Paulsson påpekade att styrelsen har ett uppdrag att se över medlemsavgifter.

Medlemsavgifterna har hittills tagits ut i tre nivåer och föreslås att i stället lägga 2 % på banornas trafikintäkter, dock lägst 1 000,- och högst 10 000,-. Avsikten är att gå över till procentuell medlemsavgift och man ska jobba vidare på detta inom styrelsen.
Beslutades att styrelsen får fortsätta med förslaget att läggas fram för höstmötet.

Per Englund berättade att en Ordförandeutbildning är planerad. Per framhöll att denna utbildning handlar om trafiksäkerhetsansvar.

Efter en gemensam lunch besökte delegaterna Vadstena station och WFJ.s lokstall. Dagen avslutades med en resa med Yp.
Tack Wadstena-Fågelsta  Järnväg för välarrangerad och trevlig dag.

Åke

 

Museibanornas Riksorganisation hade sitt årsmöte i
Ohs Bruk,
helgen 3-4 oktober.


Bohr station, foto Åke Paulsson

 

Delegaterna samlades, på lördagen, över en kopp kaffe i Bor. Därefter åkte vi ånglokståg på den 15 km långa, 600 mm smalspåriga järnvägen, till Ohs Bruk. Väl framme var det dags för lunch. Därefter vidtogs årsmötesförhandling, med sedvanliga årsmötespunkter. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning presenterades. Efter att revisorn läst upp revisionsberättelsen, beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Därefter vidtogs val av styrelsen. MRO:s ordförande Ragnar Hellborg hade efter sex år avsagts sig omval. Till ny styrelse valdes ordförande Per Englund, ÖSlJ, ledamöter Alexandra Sjöberg ULJ och Åke Paulsson SkLJ. Till valberedning valdes Ante Svensson GHJ och Ove Karlsson SkLJ. Årsmötet avslutades med avtackning av Ragnar Hellborg, Lizette Hidlund och Per-Olof Söderpalm. Dagens sista punkt var Torsten Nilsson, som har slutat på Arbetsam och numera är verksam på Flygvapenmuseet, som kåserade över museibanorna.
Därefter åkte vi med veteranbuss till hotellet i Värnamo och gemensam middag.

Söndagen inleddes med veteranbuss resa åter till Ohs, där rundvandring på anläggningen ägde rum.
Mötesförhandlingarna började med att Åke Svensson, Trafikverket, informerade om nya TVs järnvägsdatabas och de uppgifterna som krävs av museibanorna.
Nästa punkt var genomgång av remisser som har behandlats under året.
De nya MRO korten presenterades. Korten får nytt kreditskortsformat och med påtryckt innehavare.

Tågsläpp 2016 kommer att äga rum söndagen den 24 april.
Årets deltagande i Almedalen tillsammans med Transport historiskt Nätverk presenterades. Beslutades att MRO skall deltaga även 2016I Almedalen.
Införandet av SÄO 14 hos de olika museibanorna genomgicks.
Tjejgruppen presenterades fördelning av pengar för kvinnosatsningar, till Munkedals Järnväg och Skånska Järnvägar.
Dagens sista punkt var presentation av Fedecrail och deras ungdomsläger.

Efter gemensam lunch åkte vi veteranbuss tillbaka till Bor för återfärd hem.
Tack Ohs Bruk Järnväg för välarrangerade och trevliga två dagar. 

Åke Paulsson

 

Kringarrangemang vid MRO:s Vårmöte 7 mars 2015 hos
MUMA, Museispårvägen Malmköping AB

 


 De sex personerna i MRO-TRI grupp avtackas av MRO ordförande under Vårmötet för sin stora arbetsinsats,
foto Lars Granström
.


Vårmötet inleddes med att de flesta deltagarna anlände med morgontågen till
järnvägsstationen i Flen. Här hämtades vi ståndsmässigt med TGOJ 10.
Efter en kort färd på kanske 25 minuter anlände bussen till Malmköping och

MRO-föreningen MUMA. Efter nedläggningen av linjen Stålboga-Skebokvarn
på 1960-talet huserar spårvägsföreningen här. Anläggningen omfattar det
ursprungliga stationshuset och lokstallet samt några nyare byggnader, bangård
anpassad för spårvägstrafik, och några km av linjen norrut längs den vackra badsjön Hosjön.

Efter ankomsten kunde vi vandra runt i förråd och verkstad under sakkunnig
ledning av teknikansvarige Claes-Göran Kaselli. Efter en utmärkt lunch inleddes förhandlingarna efter att Thomas Lange valts till mötesordförande.
Den ståndsmässiga återfärden till Flen påbörjades vid 16-tiden i tid så att alla
kunde ta kvällstågen hem vid 17-tiden. Busschaufför och sammanhållande för
dagen var Thomas Lange. Stort tack till honom och hans medarbetare för allt jobb.

Ragnar Hellborg

 


 Besöket i den kombinerade verkstaden och förrådet visades under sakkunnig ledning,
foto Lars Granström
.

 


 Scania-busen från TGOJ klar för avgång till Flen,
foto Lars Granström


 

Kringarrangemang vid MRO:s Höstmöte 4-5 oktober 2014 hos SkJ.
Här finns ett kort referat från mötet skrivit av Ragnar Hellborg


Strax avfärd från Brösarp. Foto: Ragnar Hellborg

 

 

Åter till topp på sidan